Kompetansekartlegging i tre fylkers kulturskoler: Rapporten klar

2018 Kompetansekartlegging 26.6.png
RAPPORTEN KLAR: Kompetansekartlegginga i Region BTV presenteres i en rapport forfattet av Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.
25.06.2018 Egil Hofsli (tekst og kollasj)
Del på:

Kompetansekartlegging i tre fylkers kulturskoler: Rapporten klar

TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd kan nå presentere rapporten fra kompetansekartlegginga som ble gjennomført i kulturskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold i 2016. Rapporten viser at kulturskolelederne mener at blant kulturskolens opplæringsprogram er det innen breddeprogrammet at behovet for kompetansepåfyll er størst.

 

Rapporten er ført i penna av Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han er også ansvarlig for undersøkelsen som ble gjort i kulturskolene i Region BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) i 2016. Undersøkelsen kartlegger formell kompetanse hos kulturskolelærere, og etterspør rektorenes tolkninger av kulturskolepedagogenes kompetanse i lys av krav og intensjoner i Rammeplan for kulturskolen.

 

Rapporten finner du her i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no

 

Prosjektet ble igangsatt av regionstyret i Norsk kulturskoleråd BTV fordi det i en gryende dialog mellom kulturskolefeltet og den regionale høgskolesektoren ble synlig et behov for mer forskningsbasert kunnskap. Det eksisterte ingen omforent forståelse i kulturskolefeltet over hvilke kompetanser som feltet kunne ha bruk for mer av i framtiden. Rammeplanen for kulturskolen, som nå ligger til grunn for kulturskoleaktiviteten i de fleste kommuner, var på den tiden ute på høring, og dette la premisser for refleksjoner over hvilke kunnskaper og ferdigheter det var behov for.

 

Det ble erfart at uten en bedre oversikt over hva som fins av formell og reell kompetanse blant de ansatte, så var det vanskelig å vite hva kulturskolefeltet kan be om hos utdanningstilbyderne. Det var også usikkerhet om det fins et misforhold mellom den formelle kompetansen som allerede er levert og tilbys gjennom utdanningssystemet og den reelle kompetansen det er behov for i praksisfeltet.

 

Det ble laget en surveyundersøkelse som ble sendt ut per e-post, og som ble besvart av rektorene.

 

Rapportforfatteren understreker at det er viktig at det er rektorenes vurderinger av kulturskolens kompetansebehov som ligger til grunn i denne rapporten, ikke pedagogenes følte behov. Undersøkelsen sier dermed ikke noe om kulturskolepedagogenes ønsker og behov for sitt arbeid.

 

Surveyen ble sendt ut til alle de 45 kulturskoler som fantes i Buskerud, Vestfold og Telemark i 2016. Det ble registrert svar fra 43 skoler.

Les flere nyheter!