Norsk kulturskoleråd tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling

2018 Veilederkorps 2 14.6.png
KLAR TIL NY INNSATS: Veilederkorpset i Norsk kulturskoleråd skal neste år veilede kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kommunens kulturskole.
14.06.2018 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Norsk kulturskoleråd tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Nå tilbyr Norsk kulturskoleråd landets kommuner en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

 

Grunnlagsdokument 

Her finner du kopi av spørsmålene i søknad om veiledning 2019-2020 (pdf)

Her søker du om deltakelse i Veilederkorps 2 (2019-2020) (via Questalyze)

Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

 

Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

Denne våren har Norsk kulturskoleråd fullført et toårig veiledningsarbeid i 50 kommuner. Nå utlyser kulturskolerådet en ny veiledningsrunde retta mot et nytt utvalg kulturskoleeiere og kulturskoler. Hvor mange som vil få tilbud i den nye runden, er ennå ikke avklart. For kulturskolerådet er det viktigste å tilby veiledning av høy kvalitet til alle de veisøkerne som blir med i denne veiledningsrunden.

 

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling ble nyttig for vårt utviklingsarbeid

 

Merk: Alle kommuner som ønsker deltakelse i den nye veiledningsrunden må sende inn søknad. Dette gjelder også hver av de kommunene som eventuelt ønsker å motta veiledning i fellesskap med en eller flere andre kommuner. Norsk kulturskoleråd vet at mange kommuner står overfor sammenslåingsutfordringer, og i den sammenhengen kan ha utbytte av veiledning i fellesskap med sine "sammenslåingspartnere".

 

Veiledningen er altså et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kulturskolen i kommunen. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Videreutvikle kultur for utviklingsarbeid

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

 

Satsingen skal styrke kulturskoleeiers og -ledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Mer veilederkompetanse og viktig støtteapparat

 

Første runde av denne typen veiledning ga Norsk kulturskoleråd mange nyttige erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger som gjør at kulturskolerådet nå mener det kan tilby en enda bedre veiledertjeneste. Veilederkorpset spisses i kvalitet: Det blir noen færre veiledere, men veiledernes kompetanse styrkes både hva gjelder teoretisk ballast og praktisk veiledererfaring.

 

Norsk kulturskoleråds veilederkorps vil fortsatt trekke veksler på ei ekstern ressursgruppe, der hvert medlem besitter toppkompetanse innen veiledning og veiledningsopplæring. Ressursgruppa har to oppgaver: Utvikle veilederkorpsmedlemmenes kompetanse samt delta i prosessen med å utvikle veiledingsordningen. Per nå består ressursteamet av Roy-Asle Andreassen (tidligere førstelektor ved Høgskulen i Volda), Inger-Anne Westby (førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole) og Gunnar Skaar (tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder).

 

Gratis veiledning over tre semester - for medlemskommuner

 

Veiledningen er gratis for kommuner som er medlemmer av Norsk kulturskoleråd. Kostnader i forbindelse med reise til erfaringsdelingssamlinger dekkes av den enkelte veisøkerkommune.

 

Veiledningen foregår over tre semester. I denne perioden deltar veileder i møter med kulturskoleeier, kulturskoleleder og ressurslærer gjennom hele perioden. Det legges opp til samlinger for erfaringsdeling mellom veisøkergrupper i løpet av perioden. En felles samling for alle veisøkerkommunene vil arrangeres som avslutning på veiledningsperioden.

 

Veiledningen starter med et avtale- og kontraktsmøte med veisøkerkommunene i løpet av januar 2019.

 

Krav: Rammeplanen må være vedtatt innen veiledningsstart

 

I utvelgelsen av veisøkere legger Norsk kulturskoleråd til grunn at veisøker har et ønske om skolebasert utvikling av, og kvalitetsarbeid i, kulturskolen som skoleslag og kommunal ressurs.

Det er en forutsetning at kommunen har vedtatt rammeplanen som del av kommunens plandokument eller har konkretisert en tidsplan for dette. Rammeplan skal være vedtatt innen veiledningen starter.

 

Faser i veiledningen

 

Utgangspunktet for veiledningen er Rammeplan for kulturskolen. Utviklingsprosessen for kulturskoleeier og kulturskole vil være en repeterende prosess bestående av å

 

 • identifisere behov
 • identifisere muligheter
 • sette mål
 • finne løsninger og tiltak
 • implementere løsninger og tiltak
 • evaluere løsninger, tiltak og måloppnåelse

Noen viktige datoer

 

 • 15. juni 2018: Utlysning av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling 2019-2020.
 • 1. oktober 2018: Kommunenes frist for å søke deltakelse i dette veiledningstilbudet.
 • 1. november 2018: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i denne veiledningsrunden.
 • Januar 2019: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
 • Januar 2019 - juni 2020: Veiledningen gjennomføres i denne perioden.

Les flere nyheter!