Komiteinnstilling til opplæringslov: Kulturskolerådet håpet på "sterkere" formålsparagraf om kulturskolen

24.05.2023 Egil Hofsli (tekst og kollasj) Deanu gielda - Tana kommune (foto)
Del på:

Komiteinnstilling til opplæringslov: Kulturskolerådet håpet på "sterkere" formålsparagraf om kulturskolen

DEANU/TANA / ASKER: Stortingets utdannings- og forskningskomite har levert sin innstilling om Opplæringsloven. I Norsk kulturskoleråd finner man mye å glede seg over i innstillinga, men en hadde håpet på en sterkere vektlegging av begrepet «opplæring» i paragrafen om formålet med kulturskolen.

 

 Kulturskolen er forankret i opplæringsloven, og for Kulturskolerådet har det vært veldig viktig å beholde og tydeliggjøre kulturskolens rolle med en egen formålsparagraf i opplæringsloven. Det er jeg glad for at Stortinget følger opp, sier Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturskolerådets nestleder Terje Lindberg har sammen med direktør Morten Christiansen deltatt på forsknings- og utdanningskomiteens høring om ny opplæringslov. Han er litt glad og litt skuffet over resultatet.

 

– Fra Kulturskolerådets side hadde vi ønsket oss en sterkere vektlegging av begrepet «opplæring». Men dette er så langt vi kom denne gangen, og jeg mener at den nye formålsparagrafen er et godt grunnlag for å utvikle fremtidens kulturskole med gode opplæringstilbud av høy pedagogisk kvalitet, sier Terje Lindberg.

 

Opplæringsloven kommer til behandling i Stortinget torsdag 1. juni.

 

> Innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen finner du her

 

Norsk kulturskolerådet var fornøyd med mye i Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov. Blant annet at kulturskolen fortsatt hjemles i denne loven samt at kulturskolen har fått et eget kapittel. Men Kulturskolerådet framførte likevel noen justerings- og tilføyelsesforslag under den åpne høringa om lovforslaget i Stortingets utdannings- og forskningskomite i april. Det ble det ikke noe utbytte av.

 

Savner ordet opplæring i formålsparagrafen

 

Det er paragraf 26-2 i komiteens innstilling om Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, som nå har et annet innhold enn hva Kulturskolerådet foreslo i sitt høringsinnspill.

 

Slik lyder det i komiteens innstilling:

 

Paragraf 26-2 Formålet med kulturskolen: Kulturskolen skal leggje til rette for at elevane får delta i ulike aktivitetar der dei får lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk, i eit trygt og godt skolemiljø.

 

Vedtatt av et flertall bestående av ti representanter fra Arbeiderpartiet (4 medlemmer), Fremskrittspartiet (1), Høyre (3), Senterpartiet (2).

 

Se også mindretallets forslag til innstilling

Slik ønsker Norsk kulturskoleråd at det skulle lyde: 

 

Paragraf 26-2 Formålet med kulturskolen: Kulturskolen skal leggje til rette for at barn og unge får opplæring samt moglegheit til å delta i ulike aktivitetar der dei kan oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk, i eit trygt og godt skolemiljø.

 

I sitt innspill skrev Kulturskolerådet følgende i tilknytning til dette forslaget:

 

«Norsk kulturskoleråd mener at begrepet aktivitetar slik det er foreslått i lovteksten er et begrep som ikke i tilstrekkelig grad er dekkende for kulturskolens virksomhet. Kjernevirksomheten til kulturskolen er opplæring, og opplæringen gjennomføres av pedagoger som i stor grad er høyt kvalifiserte.

 

Kulturskolen har en avgjørende betydning som grunnleggende forutdanning i utdanningslinjen fra begynnernivå til profesjonell utøvende virksomhet innen musikk og øvrige kunstfag. I Meld. St. 18 (2020–2021) fastslår Stortinget at formålet til kulturskolen er "å gi eit undervisningstilbod av høg fagleg og pedagogisk kvalitet". I tillegg fastslo Stortinget i behandlingen av Meld. St. 18 (2020–2021) at kulturskolens visjon er Kulturskole for alle. I dette ligger et omfattende ansvar i forhold til den brede porteføljen til landets kulturskoler, også de delene av kulturskolens virksomhet som kan betegnes som aktivitet.»

 

Mindretallets forslag

 

SVs og Rødts medlemmer (de har ett medlem hver, red.anm.) i Utdannings- og forskningskomiteen foreslo følgende innstillingstekst:

 

Opplæringslova § 26-2 skal lyde:

 

26-2 Formålet med kulturskolen

 

Kulturskolen skal leggje til rette for at barn og unge får opplæring samt moglegheit til å delta i ulike aktivitetar der dei kan oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk, i eit trygt og godt skolemiljø.

 

Departementet kan gi nærmare forskrift om rammeplan for kulturskolen.

 

Venstres medlem i komiteen foreslo følgende innstillingstekst:

 

Opplæringslova § 26-2 skal lyde:

 

§ 26-2 Formålet med kulturskolen

 

Kulturskolen skal leggje til rette for at elevane får eit opplæringtilbod samt moglegheit til å delta i ulike aktivitetar der dei får lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk, i eit trygt og godt skolemiljø.

 

 

> Les også: Tror ikke Stortinget at kulturskolen driver opplæring?

(Kommentar på creokultur.no, skrevet av Hans Ole Rian, forbundsleder, Creo – forbundet for kunst og kultur)

Les flere nyheter!