Ungdom som ressurs: Klart for kommunebesøk

2023 Ungdom som ressurs-1 23.3.JPG
24.05.2023 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ungdom som ressurs: Klart for kommunebesøk

TRONDHEIM: Pilotprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge skal gi ungdom tilgang på relevante lavterskeltilbud for en bedre inkludering i det lokale kulturlivet. Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN står bak piloten, der det nå er klart for en runde med kommunebesøk.

 

Ungdom som ressurs i Midt Norge setter fokus på inkludering og utenforskap av barn og unge i fem midtnorske kommuner. I løpet av våren og tidlighøsten skal samtlige kommuner få besøk fra arrangørhold, der det både blir møte/veiledningstime med kommunenes ressursgrupper samt et verkstedtilbud for ungdom. Her blir det fokus på utviklingsområdene ungdomsmedvirkning og datakultur/e-sport.

 

Første kommunebesøk er lagt til Røros 31. mai. Deretter blir det tilsvarende besøk i Steinkjer (1. juni), Melhus (12. juni), Orkland (13. juni) og Ålesund (31. august).

 

Hovedmålet med Ungdom  som ressurs i Midt-Norge er å gi ungdom tilgang på gode lavterskeltilbud i det lokale kulturlivet håper prosjekteierne at skal skape et relevant, inkluderende kulturtilbud med utgangspunkt i de unges egne ønsker og behov, der de selv aktivt bidrar til å skape kultur- og aktivitetstilbud.

 

Dialogverksted og verkstedkurs

 

Ungdom i de fem pilotprosjektkommunene tilbys ulikt innhold på sine verksted, alt etter hva kommunen ønsker å fokusere gjennom sin prosjektdeltakelse.

 

Røros skal Tom Andreas Kristensen (t.v. i bildekollasjen), teamleder Nettverk og Møteplasser i UKM Norge, holde dialogverkstedet "Medvirkning med ungdom".

 

Her blir det fokus på å lære ungdommene hvordan og hvorfor de kan løfte sin stemmer – og hva slags mulighetsrom det gir dem til å påvirke. Det blir fojus på hva ungdom kan forvente av voksne beslutningstakerne, og på hvordan ungdom skal kunne forstå om medvirkningsprosessene de blir invitert inn er reelle og om de ivaretar deres rettighet til å bli hørt i saker som gjelder dem.

 

Kristensen skal i aksjon også i Melhus, der fokus settes på hvordan en skal utvikle Ungdommens hus i kommunen. Her skal en bruke dagen til idéutvikling og gruppearbeid der ungdom og voksne jobber sammen. Målet vil være å finne fram til gode ideer, hvor rammer og veien videre er forstått av både de voksne og ungdommene, og hvor det er åpen dialog om realisme, mulighetsrom og utfordringer.

 

I prosessene skal ungdom og voksne være likestilt, og ha samme mulighet til å heve sin stemme og diskutere. Det kan også bli aktuelt å bruke tid på å planlegge hvordan resten av ungdommene i kommunen kan bli hørt i utviklingen av Ungdommens hus.

 

I Steinkjer skal Ole Martin Pedersen Gjestad (t.h. i bildekollasjen over) fra KRED (Kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur) i Sarpsborg kommune, holde et verkstedkurs med tittelen "Datakultur for ungdom som ressurs".

 

Dette verkstedet skal gi deltakerne en introduksjon til KRED og deres arbeid med å

 

 • utforske og synliggjøre datakultur som kulturuttrykk
 • heve kompetansen om datakultur
 • forebygge utenforskap og skape fysiske møteplasser for barn og ungdom innen datakultur

 

I Orkland er Tom Andreas Kristensen igjen dialogverkstedleder, men her er tittelen på verkstedet "Hva innebærer en reell ungdomsmedvirkning i teori og praksis?".

 

Her skal en se nærmere på hvorfor ungdomsmedvirkning kan bidra til å styrke kommunens kulturtilbud til barn og unge. Gjennom eksempler og diskusjoner vil en se nærmere på hva som er reell medvirkning, hvordan en skaper gode rammer samt vilkår for medvirkning innenfor kultursektoren og frivilligheten. En vil også se på hvordan en kan lage en fremdriftsplan og en strategi om hvordan kommunale sektorer kan jobbe videre med dette gjennom prosjektperioden.

 

Innholdet for ungdomsverkstedtilbudet i Ålesund er ikke kjent for oss i skrivende stund.

 

Presentasjon, innlegg, prosessarbeid

 

Prosjektet hadde oppstart i mars, på en samling i Trondheim. Der deltok representanter fra samtlige deltakerkommuner. Til stede var kultursjefer, kulturskoleledere, kulturkonsulenter, UKM-koordinatorer, DKS-koordinatorer, fritidsklubbansvarlige samt flere ansatte i andre, relevante kommunale stillinger.

 

Naturlig nok var også Norsk kulturskoleråd – som står for prosjektledelsen – til stede, og Sparebank 1 SMN var også representert. Prosjektleder Bård Hestnes, som til daglig er leder for næringsgruppa i Norsk kulturskoleråd, innledet med en presentasjon av prosjektet.

 

Hilde Sem Lykke (bildet), leder for Samfunnsutbytte i Sparebank 1 SMN, fortalte deretter om hvordan og hvorfor banken bidrar til utvikling av konsepter og støtteordninger for bærekraftige lokalsamfunn i Midt-Norge samt om bankens engasjementet i dette prosjektet spesielt.

 

På samlinga bidro også to innleide bidragsytere: Tom Andreas Kristensen (bildet), rådgiver i UKM, holdt innlegget «Kan ungdom selv motarbeide utenforskap og bygge folkehelse?».

 

Oscar Lone Olsen, styremedlem i Ungdom og Fritid, holdt innlegget «Møteplasser for datakultur». Videre presenterte deltakerkommunene seg samt at en jobbet med prosessarbeid i grupper.

 

Pilotens bakgrunn

 

Bakgrunn for piloten Ungdom  som ressurs i Midt-Norge er et ønske hos Norsk kulturskoleråd om å videreføre prosjektet Koordinert kulturarbeid, der en gjorde seg erfaringer med tverrsektorielt samarbeid mellom ulike tjenestetilbud i de prosjektdeltakende kommunene. Her hadde Kulturskolerådet med seg UKM og Ungdom og Fritid som samarbeidspartnere.

 

Hovedintensjonen for Koordinert kulturarbeid var å gi barn og unge tilgang på relevante kulturtilbud der de selv er med og skaper egne tilbud og kunstutrykk. Et viktig delmål var å øke basiskunnskapen om reell ungdomsmedvirkning i praksis på alle nivåer i kommunen.

 

Nyprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge bygger også på sentrale dokument som

 

De prosjektansvarlige håper at piloten vil bidra til å

 

 • tilrettelegge for det gode liv i kommunen
 • rette blikket mot ungdom som ikke finner mening i å delta i dagens organiserte fritidsaktiviteter
 • styrke ungdommens deltakelse i samfunnet
 • synliggjøre deres kulturelle kraft og ressurspotensial der de bor
 • bekjempe ensomhet og isolasjon
 • gi mestringsfølelse og trygghet til å håndtere hverdagen

Aktuelle tiltak

 

 • Utvikle inkluderende aktivitetstilbud i samarbeid med fritidsklubber, UKM og flere kommunale tjenestetilbud
 • Forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom mellom 13–18 år
 • Sette i gang prosessarbeid for samarbeid med ungdom og ansatte
 • Bruke verktøy og metoder for medvirkning og samskaping i arbeidsprosessene
 • Synliggjøre erfaringer fra Ungdom som ressurs i Midt-Norge nasjonalt gjennom spredningskonferanse og Kulturskolerådets kommunikasjonskanaler

Organisering

 

De involverte kommunene forplikter seg til å sette i gang tiltak for utvikling av tilbud som inkluderer barn og unge. I dette kommunale samarbeidet bør det være representanter fra kulturskole, ungdomsråd, fritidsklubb, UKM og andre kommunale tjenestetilbud som har barn og unge som målgruppe.

 

De fem kommunene får tildelt stimuleringsmidler for gjennomføring av relevante aktiviteter for barn og unge.

 

På slutten av prosjektperioden, i mars 2024, vil det bli arrangert en spredningskonferanse. I tillegg gjennomføres kommunemøter og digitale oppfølgingsmøter. Der tenker man også å kåre det beste inkluderingstiltaket prosjektet har avkommet.

Les flere nyheter!