Presiseringer om gratis kulturskoletilbud

img_504.JPG
img_504.JPG
13.11.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Presiseringer om gratis kulturskoletilbud

Regjeringen har med budsjettforslaget for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til alle elever som ønsker det, i tilknytning til skole/SFO. Departementet har mottatt mange spørsmål om forslaget, derfor viser en nå tydeligere hva forslaget inneholder.

 

De tre siste årene er det årlig gitt stimuleringstilskudd på 40 millioner kroner til kulturskoler og kulturskoletilbud. Nesten 200 kommuner har benyttet disse midlene til å utvide samarbeidet mellom grunnskole og kulturskole, gjerne med kombinerte stillinger.

 

De foreløpige rapportene viser at erfaringene er positive. Med bevilgningen som er foreslått i statsbudsjettet, vil tilbudet kunne utvikles i alle kommuner og nå fram til alle elever i 1. -4. klasse/SFO.

 

Departementet har mottatt mange spørsmål om forslaget, derfor viser en nå tydeligere hva forslaget inneholder:

  

• Ansvaret for kulturskolene er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6:

”Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.”

 

• Bevilgningene til kulturskolene ligger i rammetilskuddet til kommunene. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider for å fremme helheten i regjeringens politikk og satsingsområder når det gjelder kunst og kultur for barn og unge.

 

• Det nye kulturskoletilbudet som er beskrevet i Kunnskapsdepartementets budsjett for 2013, ble først varslet i Meld.St 10 (2010-2012) Kultur, inkludering og deltaking fra Kulturdepartementet – da som en prøveordning i et utvalg kommuner fra 2013. Med budsjettforslaget utvides dette tilbudet nå til å omfatte alle skoler.

 

• Stimuleringstilskuddet (40 mill. kr) som har vært tildelt de tre siste årene etter søknad erstattes av det nye tilbudet i skoletiden/eller SFO. Det legges inn ekstra midler på toppen av de 40 millionene for at alle skoler skal omfattes.

 

• Høsten 2013 bevilges det totalt 73,8 millioner, som i hovedsak blir tildelt kommunene i rammetilskuddet og fordelt etter kostnadsnøkkel på vanlig måte (72 millioner kroner, mens resterende midler tildeles private skoler samt Longyearbyen skole over Svalbardbudsjettet).

 

• I budsjettet for 2013 ligger høsteffekten inne. Våreffekten for våren 2014 vil komme i 2014-budsjettet – den er om lag 103 millioner kroner. Totalt vil det dermed bevilges om lag 177 millioner kroner per skoleår.

 

• I kompensasjonen til kommunene er det lagt til grunn lærerlønn inkludert for- og etterarbeid. Størrelsen på bevilgningen fra staten kan sammenlignes med hva en tidligere har kompensert for ved utvidelse av en undervisningstime i grunnskolen - tildelt skoleeier i rammetilskuddet og fordelt etter kostnadsnøkkelen på vanlig måte. Det betyr at kompensasjonen legger til rette for å gi hver skole - ikke hvert trinn - minst én time i uka med kulturskoletilbud.

 

• I kompensasjonen til skoleeier (kommunene og private skoler) er det også lagt inn 15 prosent i påslag til administrasjonskostnader m.m.. Dette gjøres fordi skolen med timetallsutvidelser blir en større virksomhet å lede for rektor. I tillegg vil det kunne medføre økt administrativt merarbeid og reiser for kulturskolene.

 

• Kommunene kan selvsagt styrke satsingen på kulturskoletilbudet med egne frie midler, som har en sterk økning i budsjettet for 2013.

 

• Det benyttes begrepet kulturskoletilbud for å legge til rette for bruk av kulturskolens lærere i skolen/SFO (eller kombinerte stillinger).

 

• Timen skal gis i tillegg til fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det.

 

• Det er kommunen som skoleeier for grunnskolen og kulturskolen som må legge til rette for et godt samarbeid, slik at tilbudet når fram til alle elever. Hvordan midlene brukes og fordeles mellom skole/SFO og kulturskole er opp til den enkelte kommune og hvordan kommunene velger å organisere tilbudet. Dette for å sikre gode rammer for lokal tilpasning av tilbudene som gis.

 

• Departementet tar sikte på å lovfeste en plikt for skoleeier til å gi elevene et slikt tilbud.

 

Samme informasjon finner du også på Kunnskapsdepartementets nettside

 

 

Les flere nyheter!