Kulturskolerådet satser offensivt på inkludering

2017 Inkludering 15.6.jpg
KULTURSKOLE FOR ALLE: Inkludering er høyt på agendaen hos Norsk kulturskoleråd, kulturskolen skal bli et reelt tilbud og en god arena for enda flere.
15.06.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerådet satser offensivt på inkludering

TRONDHEIM: Med «Kulturskole for alle» som visjon er det naturlig at Norsk kulturskoleråd har inkludering høyt på agendaen. Nå skal kulturskolerådet gå enda mer offensivt til verks for å bidra til at kulturskolen blir et reelt og godt tilbud for mange flere.

 

Norsk kulturskoleråds landsting 2016 vedtok at kulturskolerådets administrasjon skulle løfte oppe «flyktninger, innvandrere og kulturskole» som et fokusområde - i forbindelse med utarbeidelsen av ny virksomhetsplan. Vedtaket førte til at ei arbeidsgruppe ble etablert, som etter fem måneders arbeid leverte et fyldig strategidokument til Norsk kulturskoleråds landsstyre nå i juni.

 

Les strategidokumentet (per 10. mai 2017) her 

 

På landsstyremøtet høsta gruppas arbeid og strategidokumentet bravorop og applaus, og et enstemmig vedtak ga til kjenne at dokumentet er et utmerket grunnlag for videre satsing på dette fokusområdet. Også i virksomhetsplanen som ble vedtatt på samme landsstyremøte, tydeliggjøres fokusområdets viktighet. Der står følgende under planens punkt 1.1 - Tydelig profil som samfunnsaktør:

 

«Arbeid knyttet til fokusområde flyktninger, innvandrere og kulturskole er et prioritert arbeidsområde i Norsk kulturskoleråd».

 

Videre sies det i samme plan at strategidokumentet skal være utgangspunktet for kulturskolerådets videre arbeid knyttet opp til fokusområdet flyktninger, innvandrere og kulturskole.

 

Arbeidsgruppas mandat

 

Norsk kulturskoleråds administrative ledelse ga etter landstinget i 20106 følgende mandat til rådgiverne Anders Rønningen og Ragnhild Skille:

 

  • Utarbeide en skisse over aktuelle innsatsområder
  • Lage et førsteutkast til tiltaksplan med milepæler som oppfølging av landstingsvedtaket 5.1 Flyktninger og kulturskole - heretter omtalt som «fokusområdet»
  • Inkludere ulike medarbeidere i kulturskolerådet i perioder, i forhold til fag, programområder osv.
  • Presentere tiltaksplanen for landsstyret i juni 2017

Det ble samtidig opprettet en arbeidsgruppe for dette arbeidet, som i tillegg til Ragnhild Skille og Anders Rønningen besto av Ann Evy Duun, Ann-Synnøve Bendixen og Egil Hofsli. Torkel Øien deltok også på det første møtet. Fagsjef Åste Selnæs Domaas har bidratt både i arbeidsgruppemøtene og i møter med de to hovedansvarlige.

 

Gruppa har tolket mandatet og tatt konkret utgangspunkt i vedtaksteksten, og ut fra det arbeidet ut en strategi for hvordan Norsk kulturskoleråd skal kunne bistå og gi råd til kulturskolene, som gjennom god planlegging og tilrettelegging kan lage arenaer for inkludering av flyktninger og innvandrere spesielt. Arbeidsgruppa poengterer at den også mener at mange av tiltakene vil kunne bidra til gode endringsprosesser og en mer inkluderende kulturskole generelt.

 

Prioritert i mange kulturskoler

 

Arbeidsgruppa ser at mange kulturskoler har jobbet målrettet for inkludering i egne kommuner. I noe av dette arbeidet har Norsk kulturskoleråd bistått med rådgiving og kontaktformidling, men har til nå ikke arbeidet strategisk med inkludering i forhold til flyktninger og innvandrere. Intensjonen er at strategien som skisseres i strategidokumentet skal bidra til å gjøre kulturskolene i bedre stand til – alene eller i samarbeid med andre – å skape arenaer der flyktninger og innvandrere gjennom kulturaktiviteter kan bli inkludert i – og være ressurser for – lokalsamfunnet.

 

Norsk kulturskoleråd kan ifølge arbeidsgruppa bidra til dette gjennom å benytte seg av spesialkompetanse på feltet, gjennom å bygge og samle kompetanse og erfaringer, tilrettelegge for utvikling, og ved å gi råd til medlemmene.

 

Innsatsområder og mål

 

Strategien er inndelt i tre innsatsområder som dels går over i hverandre med hver sine resultatmål og med tiltak knyttet til delmål.

 

  • Innsatsområde 1: Intern kompetanse i Norsk kulturskoleråd

 

Resultatmål: Norsk kulturskoleråd skal ha økt kunnskap og kompetanse for å gi råd og tilrettelegge for utvikling innenfor fokusområdet

 

Delmål 1a): Spisset kompetanse for å videreutvikle strategier for utvikling i henhold til fokusområdet

 

Delmål 1b): Basiskunnskap hos alle ansatte og politisk valgte i organisasjonen innenfor fokusområdet

 

  • Innsatsområde 2: Kompetanse i kulturskolene

 

Resultatmål: Kulturskoleledere og -lærere skal få økt kompetanse innenfor fokusområdet

 

Delmål 2a): Økt kjennskap til relevante aktører i egen kommune for lokalt samarbeid og styrking av kulturskolen som lokalt ressurssenter

 

Delmål 2b): Økt kompetanse hos kulturskoleledere og -lærere for å drive inkluderingsarbeid i egen kommune

 

Delmål 2c): Styrket delingskultur mellom kulturskoler

 

  • Innsatsområde 3: Eksterne kompetansemiljø

 

Resultatmål: Styrket dialog og samarbeid mellom relevante kompetansemiljø innenfor fokusområdet

 

Delmål 3a): Oversikt over kompetansemiljø og tilbydere som kan ha relevans for kulturskolene innenfor fokusområdet

 

Delmål 3b): Formalisert forankring av fokusområdet

 

Delmål 3c): Økt oppmerksomhet på kulturskolens rolle innenfor fokusområdet hos miljøer og aktører som har erfaring og kompetanse på området

 

Anbefaler 60 prosent stillingsressurs

 

Noen av tiltakene i strategien vil kreve utviklingsmidler for kompetanseutvikling og drift. Arbeidsgruppa anbefaler en stillingsressurs på 60 prosent fordelt på to-tre personer. Videre påpeker arbeidsgruppa at det i dagens norske samfunn er det et forholdsvis stort fokus på flyktninger og inkludering, og at det derfor også fins en del søkbare midler til dette, for arbeid rettet mot inkludering, tiltak i asylmottak, forskningsprosjekt og liknende. Det anbefales at det utarbeides søknader om slike midler hvor også stillingsressurser kan legges inn.

 

Landsstyrets vedtak i saken

 

1) Arbeid knyttet til fokusområdet flyktninger, innvandrere og kulturskole skal være et prioritert arbeidsområde og en del av organisasjonens virksomhetsplan i Norsk kulturskoleråd i landstingsperioden 2016 - 2020.

 

2) Strategidokumentet som er lagt frem for landsstyret 2017 tas til orientering, og er utgangspunkt for kulturskolerådets videre arbeid knyttet opp til fokusområde flyktninger, innvandrere og kulturskole.

 

3) Det legges vekt på betydningen av å fokusere den lokale dimensjonen i arbeidet, og den opparbeidede kompetansen i kommunene.

 

4) Det skal rapporteres på status på arbeidet for landsstyret i 2018.

Les flere nyheter!