Kulturskolerådet deltok på høring om barne- og ungdomskulturmeldinga

2021 Høring 20.4.png
HØRING 20. APRIL: Styreleder Helga Pedersen (bildet) og Norsk kulturskoleråd stilte på høring i barne- og familiekomiteen og talte kulturskolens sak.
20.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet deltok på høring om barne- og ungdomskulturmeldinga

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd stilte tirsdag 20. april på høring om barne- og ungdomskulturmeldinga. På møtet i Stortingets barne- og familiekomite argumenterte Kulturskolerådet blant annet for at det bør opprettes et kulturskolefond samt for at det bør påbegynnes et arbeid for å styrke kulturskolens plass i opplæringsloven.

 

Totalt deltok 49 aktører som høringsinstanser. Norsk kulturskoleråd var nummer to i ilden. Styreleder Helga Pedersen presenterte Kulturskolerådets tre minutter lange innlegg, mens også Kulturskolerådets direktør Morten Christiansen (bildet) deltok med svar i spørsmålsrunden etterpå.

 

I den runden handla det mye om kulturskole, og da mye om kulturskolen som ressurssenter. Det var også flere av de øvrige høringsinstansene i høringas første runde, som uttalte seg om Kulturskolerådets forslag om at det blir oppretta en ordning med søkbare stimuleringsmidler for kulturskoler som vil prøve ut nye kulturskoletilbud.

 

Se lenker til aktuell høringsinformasjon til slutt i artikkelen

 

Høringa på stortingsmeldinga  som er laget av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet  er lagt til barne- og familiekomiteen, med Marianne Haukland (H) som saksordfører. Komiteen, som ledes av Kristin Ørmen Johnsen (H), har meldinga til behandling fram til 27. mai, som er komiteens frist å avgi sin innstilling i saken. Merk: Komiteens utkast til innstilling forelegges utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 

På grunn av covid-19-pandemien ble høringa gjennomført som videokonferanse på Zoom. Høringa ble overført direkte på Stortingets nett-TV og vil i ettertid være tilgjengelig i videoarkivet på stortinget.no. Norsk kulturskoleråds innlegg starter kl. 09.06, og du kan se det også mens høringa pågår, ved å spole tilbake til ønsket startsted.

 

Norsk kulturskoleråds innspill

 

I sitt høringsinnspill berømmer Norsk kulturskoleråd regjeringa for et godt og betydelig arbeid med Stortingsmelding 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Kulturskolerådet skriver innledningsvis følgende i innspillet:

 

"Kulturskolens plass i barn og unges oppvekst er bredt belyst, har fått en viktig plass, og er inkludert gjennomgående i hele dokumentet. Når dette er sagt, må en samtidig påpeke at dette er blitt et komplekst og omfattende dokument. Norsk kulturskoleråd vil derfor i høringen primært kommentere kapittel 8, Ein styrkt kulturskole for framtida, men det er også relevant å belyse kulturskolens plass i helheten i meldingen."

 

Mot slutten av innspillet kommer Norsk kulturskoleråd med tre forslag relatert til stortingsmeldingen:

 

  • Det etableres et kulturskolefond for å kunne gi armrom til kommunene for utvikling og strukturell endring med bakgrunn i stortingsmeldingen. Utdanningsdirektoratet fikk i desember 2013 rapporten Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapporten fra Proba samfunnsanalyse viser at disse midlene hadde en stor betydning og effekt.
  • Det startes et arbeid for å se på mulighetene for å styrke kulturskolens plass i opplæringsloven med bakgrunn i stortingsmeldingens fokus på kulturskolens formål, og i tillegg, forholdet til opplæringslovens kapittel 9A. Kulturskolerådet tas med i dette arbeidet.
  • Det opprettes en ordning med bilaterale møter mellom Kunnskapsdepartementet og Norsk kulturskoleråd, og det etableres en fast møte- og kommunikasjonsstruktur mellom Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet.

Norsk kulturskoleråds høringsinnspill finner du her

 

Les flere nyheter!