Kulturskolerådet stiller på høring om barne- og ungdomskulturmeldinga

2021 BuF-Høring 14.2.png
HØRING 20. APRIL: Barne- og familiekomiteen (bildet) inviterer til høring om barne- og ungdomskulturmeldinga, og Norsk kulturskoleråd stiller for å tale kulturskolens sak.
14.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet stiller på høring om barne- og ungdomskulturmeldinga

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd stiller tirsdag 20. april på høring om barne- og ungdomskulturmeldinga. På møtet i Stortingets barne- og familiekomite vil Kulturskolerådet blant annet argumentere for at det bør opprettes et kulturskolefond samt for at det bør påbegynnes et arbeid for å styrke kulturskolens plass i opplæringsloven.

 

Høringa finner sted tirsdag 20. april, i tidsrommet kl. 9.0018.17. Totalt har 49 aktører fått plass som høringsinstanser.

 

Se på nett-tv på stortinget.no her

 

Norsk kulturskoleråd er instans nummer to i ilden, og er tildelt tre minutter fra kl. 9.04*. Kulturskolerådet stilling på høringa med styreleder Helga Pedersen, direktør Morten Christiansen og FoU-leder Anders Rønningen (bildene).

*) Programmet som lå ute på stortinget.no tidligere i dag, er fjernet. Vi vet ikke om det kommer endringer som innvirker på Kulturskolerådets høringstidspunkt.

 

Se lenker til aktuell høringsinformasjon til slutt i artikkelen

 

Høringa på stortingsmeldinga  som er laget av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet  er lagt til barne- og familiekomiteen, med Marianne Haukland (H) som saksordfører. Komiteen, som ledes av Kristin Ørmen Johnsen (H), har meldinga til behandling fram til 27. mai, som er komiteens frist å avgi sin innstilling i saken. Merk: Komiteens utkast til innstilling forelegges utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 

På grunn av covid-19-pandemien skal denne høringa gjennomføres som videokonferanse på Zoom. Høringa vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV og senere bli tilgjengelig i videoarkivet på stortinget.no.

 

Norsk kulturskoleråds innspill

 

I sitt høringsinnspill berømmer Norsk kulturskoleråd regjeringa for et godt og betydelig arbeid med Stortingsmelding 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Kulturskolerådet skriver innledningsvis følgende i innspillet:

 

"Kulturskolens plass i barn og unges oppvekst er bredt belyst, har fått en viktig plass, og er inkludert gjennomgående i hele dokumentet. Når dette er sagt, må en samtidig påpeke at dette er blitt et komplekst og omfattende dokument. Norsk kulturskoleråd vil derfor i høringen primært kommentere kapittel 8, Ein styrkt kulturskole for framtida, men det er også relevant å belyse kulturskolens plass i helheten i meldingen."

 

Mot slutten av innspillet kommer Norsk kulturskoleråd med tre forslag relatert til stortingsmeldingen:

 

  • Det etableres et kulturskolefond for å kunne gi armrom til kommunene for utvikling og strukturell endring med bakgrunn i stortingsmeldingen. Utdanningsdirektoratet fikk i desember 2013 rapporten Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapporten fra Proba samfunnsanalyse viser at disse midlene hadde en stor betydning og effekt.
  • Det startes et arbeid for å se på mulighetene for å styrke kulturskolens plass i opplæringsloven med bakgrunn i stortingsmeldingens fokus på kulturskolens formål, og i tillegg, forholdet til opplæringslovens kapittel 9A. Kulturskolerådet tas med i dette arbeidet.
  • Det opprettes en ordning med bilaterale møter mellom Kunnskapsdepartementet og Norsk kulturskoleråd, og det etableres en fast møte- og kommunikasjonsstruktur mellom Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet.

Norsk kulturskoleråds høringsinnspill finner du her

 

Les flere nyheter!