Kulturskolerådet og NMH med revidert samarbeidsavtale

22.08.2022 Egil Hofsli (tekst og fotomontasje) Sincerely Media/Unsplash (foto)
Del på:

Kulturskolerådet og NMH med revidert samarbeidsavtale

OSLO: Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole (NMH) har revidert sin samarbeidsavtale og gitt den varighet til og med juni 2024. Intensjonen med samarbeidet er fortsatt å styrke og utvikle samarbeidet mellom kunstfag og pedagogikk og de ulike relevante utdanningene ved NMH, til beste for utviklingen av kulturskolen i Norge.

 

Kulturskolerådet og NMH har i en årrekke hatt et formelt samarbeid som begge parter har opplevd som fruktbart. Den forrige avtalen var en avtale inngått i 2018. Det falt begge parter svært naturlig å forlenge samarbeidet. Denne gang har avtalen en varighet til og med 30. juni 2024.

 

Avtalen er signert av Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, og Astrid Kvalbein, rektor ved Norges musikkhøgskole.

 

Her finner du avtaledokumentet

 

Bakgrunnen for avtalen

 

Arbeidet med å bistå kommunene i utvikling av kulturskolen er et stort, sammensatt og krevende arbeid. Av den grunn har Norsk kulturskoleråd gjennom mange år etablert et bredt nettverk og samarbeid med sentrale nasjonale aktører, institusjoner og organisasjoner innen kunst, utdannings- og kulturfeltet over hele landet.


Norsk kulturskoleråd er den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge. For å være dette er man avhengig av et tett samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer av nasjonal og internasjonal størrelse. Dette miljøet må omfatte flere av kulturskolens fagområder, ha fokus på tvers av kunstfag, og ha nedslagsfelt i hele spekteret av aldersgrupper som utgjør kulturskolens målgruppe. Det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

NMH er en sentral aktør innenfor kunstutdanningsfeltet i Norge, med et bredt utdanningstilbud som kvalifiserer for arbeid i norske kulturskoler. Samtidig som NMH er den største og viktigste institusjonen for utdanning av lærere og ledere til kulturskolene, er NMH avhengig av kulturskolene som arena for forutdanning for høgre utdanning i musikk.

 

Ønsker styrket kompetanse

 

Målet med samarbeidet er å styrke kompetansen i og rundt det kulturskolerelaterte feltet. Det er behov for en mer artikulert tenkning blant aktører som opererer i spenningsfeltet mellom utdanningssektor og kunst/kultursektor. Kunstpedagogikk er et begrep som kan danne grunnlaget for en møteplass for å utvikle slik tenkning. Denne møteplassen behøves både i yrkes-, utdannings- og forskningssammenheng.

 

Samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og NMH har som ambisjon å løfte det kulturskolerelaterte feltets særegne ekspertise og mandat, og styrke den profesjonelle kunstpedagogens autonomi i skole og samfunn. I dette ligger både pedagogutvikling og lederutvikling, veiledning, utvikling av ulike praksisfelt, samt utvikling av forskningsfeltet relatert til kulturskole.

 

Sentrale samarbeidsområder

 

I den reviderte avtalen trekkes det fram tre sentrale samarbeidsområder som til enhver tid gjelder.

 

  • Forskning og formidling
  • Opplæring og utdanning
  • Praksis

Disse tre samarbeidsområdene er overordnede for følgende aktiviteter og temaer som ligger
til grunn for perioden 2022-2023:

 

  • Musikkpedagogdagen
  • Lederkonferansen
  • Ungdommens musikkmesterskap og fordypningsstrategi
  • PPU og veiledning
  • Digital didaktikk

Det kan også utarbeides egne underavtaler for områder den eksisterende avtalen ikke
omtaler.

 

Temaene og tiltakene revideres årlig, og har som mål å gjenspeile de til enhver tid gjeldende føringer som ligger til grunn for begge institusjoner, uttrykt for eksempel gjennom årlige tildelingsbrev til Norsk kulturskoleråd fra Utdanningsdirektoratet og til NMH fra Kunnskapsdepartementet.

 

Les flere nyheter!