Budsjetthøring: Ba om fem mill. kr mer til kulturskoleutvikling

2019 Budsjetthøring 14.10.png
PÅ HØRING: Nils R. Sandal (t.v.) og Morten Christiansen, henholdsvis styreleder og direktør i Norsk kulturskoleråd, stilte på budsjetthøring mandag. (Foto: skjermdump/Stortingets nett-tv)
14.10.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Budsjetthøring: Ba om fem mill. kr mer til kulturskoleutvikling

OSLO: Mandag 14. oktober stilte Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Der argumenterte styreleder og direktør for hvorfor det behøves fem millioner kroner mer til kulturskoleutvikling over statsbudsjettet neste år.

 

Norsk kulturskoleråd bar på høringen om en økning på fem millioner kroner i

statsbudsjettet for 2020, for å kunne styrke og videreutvikle arbeidet med kvalitetsheving
innen kulturskolefeltet, spesielt med utgangspunkt i veiledning og forskning. Bakgrunn for
denne anmodningen ligger i strategien for praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og
lærerutdanning, «Skaperglede, engasjement og utforskertrang», der kulturskolen er sentral i regjeringas strategi for å styrke kompetansen i barnehage og grunnskole. 

 

Norsk kulturskoleråd var i likhet med alle andre høringsinstanser tildelt tre minutters taletid. Etterpå kunne komitemedlemmene stille spørsmål. Norsk kulturskoleråd fikk spørsmål fra Jorodd Asphjell (Ap) angående det nedadgående elevtallet i kulturskolen, noe som direktør Christiansen svarte ut med at det nok fins flere årsaker til dette, som større konkurranse om barn og unges fritid, kulturskolers utfordringer med å fornye sine fagtilbud samt prisnivået i kulturskolen. Christiansen påpekte også at mangler ved dagens tellemetodikk gjør at statistikken GSI trolig ikke fanger opp alle som får kulturskoletilbud.

 

Høringen foregikk i Stortingets komitehus, og høringen ble overføres direkte på Stortingets nett-tv. Høringen kan også ses i opptak.

 

På høringen stilte Norsk kulturskoleråd med styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen. Sandal framførte innlegget, mens begge ...

 

Ønsker mer statsstøtte bl.a. til veiledning i kulturskoleutvikling

 

Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med drøyt 26 millioner kroner i regjeringas statsbudsjettforslag for 2020. Dette er samme kronebeløp som kulturskolerådet mottar fra staten i innværende år. På høringen argumenterte Sandal og Norsk kulturskoleråd for hvorfor staten bør øke denne tildelinga med fem millioner kroner. Blant annet for at flere kommuner skal få viktig veiledning i kulturskoleutvikling.

 

Kulturskolerådet løfta også fram kravet om etablering av et nasjonalt kulturskolefond. Dette mener kulturskolerådet vil være et verdifullt tiltak, om den kommunale kulturskolen skal kunne gi alle barn og unge en reell mulighet til å velge seg kunst- og kulturopplæringstilbud av god kvalitet. "Et slikt fond kan være med på å gi kommunene mulighet for forutsigbart, langsiktig utviklingsarbeid", mener Norsk kulturskoleråd.

 

Les nyhetssak om statsbudsjettforslaget for 2020

 

Komiteen velger fritt hvem som får informere

 

Når fagkomiteene behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger fram sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen. Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er en slik høring en viktig mulighet for interesseorganisasjoner til å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

 

Komiteen velger fritt hvem som skal høres. Ingen har krav på å få delta på en slik høring, men som regel inviterer komiteen alle relevante organisasjoner som har søkt om å delta. 

 

Komiteen forutsetter at regjeringa har hørt alle berørte parter før saken legges fram for Stortinget. Høringen kommer i tillegg til den andre informasjonen komiteen har.

 

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. Publikum har ikke anledning til å ta ordet. Etter en bolk med innlegg stiller komiteens medlemmer spørsmål etter tur. Sakens ordfører får som regel stille spørsmål først.

 

Komiteen ønsker også å få overlevert en kort skriftlig oppsummering av organisasjonens synspunkt. Det skrives vanligvis ikke referat fra ordinære høringer. Høringer som har vært overført på Stortingets nett-tv kan gjenfinnes i videoarkivet.

Les flere nyheter!