Tilbyr hjelp til flere kommuner: Ny veiledningsrunde utlyses 1. januar 2020

2018 Veilederkorps 2 14.6.png
KLAR TIL NY INNSATS: Norsk kulturskoleråd skal høsten 2020 i gang med en ny runde med veiledning for kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kommunens kulturskole.
09.11.2019 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Tilbyr hjelp til flere kommuner: Ny veiledningsrunde utlyses 1. januar 2020

TRONDHEIM: 1. januar 2020 utlyser Norsk kulturskoleråd en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling retta mot et nytt utvalg kulturskoleeiere og kulturskoler. Dette er tredje gang et slikt tilbud gis, over 100 kommuner har så langt fått slik veiledning. 

 

Søknadsfristen vil bli 13. mars 2020.

 

Med utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen gjennomfører Norsk kulturskoleråd veiledning i kulturskoleutvikling i medlemskommunene. Veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å videreutvikle kulturskolen som organisasjon og som del av kommunens samlede tjenestetilbud, i tråd med intensjonene i Rammeplan for kulturskolen.

 

I den pågående andre runden med denne typen veiledning deltar 56 kommuner fordelt på 34 kommunegrupper. Denne veiledningsrunden er nå drøyt halvveis, den avsluttes våren 2020.

 

Etablere permanent utviklingsarbeid

 

– Målsettingen med veiledningsordningen er å styrke kulturskoleeiernes og -ledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

I utgangspunktet er det en forutsetning for å delta i veiledningsordningen portefølje 3 at Rammeplan for kulturskolen er vedtatt lokalt, enten som enkeltstående sak eller som del av kommunenes øvrige planverk. Samtidig åpnes det denne gang for at også de av kommunene som ennå ikke har vedtatt rammeplanen lokalt, kan søke om deltakelse i veiledningsordningen.

 

Veilederkorps etablert i 2016

 

Første runde av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling ble gjennomført i perioden 2016-2018. Kulturskolerådet fikk overveiende gode skussmål for veilederhjelpen i den runden, men høstet også nyttig lærdom som ble et godt utgangspunkt for en enda bedre veiledertjeneste i neste runde. Veilederkorpset ble spisset i kvalitet – det blir noen færre veiledere, men med styrket kompetanse både hva gjelder teoretisk ballast og praktisk veiledererfaring. 

 

Norsk kulturskoleråds veilederkorps vil fortsatt trekke veksler på ei ekstern ressursgruppe, der hvert medlem besitter toppkompetanse innen veiledning og veiledningsopplæring. Ressursgruppa har to oppgaver: Utvikle veilederkorpsmedlemmenes kompetanse samt delta i prosessen med å utvikle veiledingsordningen.

 

Per nå består ressursteamet av Inger-Anne Westby (dosent ved Norges musikkhøgskole) og Gunnar Skaar (tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder). Disse sparrer med andre ressurspersoner etter behov. Akkurat nå er det et samarbeid med Eirik Irgens (professor i utdanningsledelse, NTNU). En annen ressursperson er Svein Erik Fjeld, som har mye veiledningserfaring fra Utdanningsdirektorarets veiledningskorps til skoleeiere og skoleledere i tillegg til at han også er med i kulturskolerådets veilederkorps. 

 

Noen viktige datoer for veiledningsrunde 3 (20202021)

 

  • 1. januar 2020: Utlysning av ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling fra Norsk kulturskoleråds veiledningskorps.
  • 13. mars 2020: Kommunenes frist for å søke deltakelse i den nye runden med veiledning for kulturskoleutvikling.
  • 1. mai 2020: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i denne runden med veiledning i kulturskoleutvikling.
  • September 2020: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
  • September 2020 – desember 2021: Veiledningen gjennomføres.

Les flere nyheter!