Diku-midler utlyses i UH-sektoren: Kulturskoler aktuelle som samarbeidspartnere

11.05.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Diku-midler utlyses i UH-sektoren: Kulturskoler aktuelle som samarbeidspartnere

OSLO: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut inntil 30 millioner kroner i tilskudd til prosjekt som skal utvikle, prøve ut og evaluere kvalitetsutvikling av praksis og måter å organisere samarbeidet mellom lærerutdanninger og praksisskoler/barnehager. Utlysningen retter seg mot universitet og høyskoler som tilbyr lærerutdanning. Prosjektene må omfatte samarbeid med skoler, barnehager, skole- og barnehageeiere, kulturskoler og/eller bedrifter.

 

> Mer informasjon og utlysningstekst på diku.no

Søknadsfrist: 20. september 2022 kl. 12.00.

 

Det kan søkes om midler til prosjekt som vil utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og praksisinstitusjoner og studenter.  

 

Eksempler på kostnader som vil kunne dekkes kan være kostnader knyttet til frikjøp av ansatte, kompetansehevende tiltak for praksisveiledere, kombinasjonsstillinger og hospiteringsordninger, spredningsaktiviteter, innkjøp av tjenester og reisekostnader for prosjektdeltakere. 

 

I Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling – økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, er mer og bedre praksis ett av fire innsatsområder.

 

I strategien Lærerutdanning 2025 (LU 2025) er et av satsingsområdene en styrket praksisopplæring og FoU-samarbeid. Økt kvalitet i praksisperioden kan bidra til at studentene blir bedre profesjonsutøvere, samt til felles kunnskapsutvikling for alle involverte aktører. For å øke kvaliteten i praksis peker Faglig råd for lærerutdanning blant annet på et behov for likeverdighet og felles eierskap gjennom aktørenes komplementære roller og innflytelse på innholdet i lærerutdanningen. God kvalitet i lærerutdanningen er avhengig av at alle de involverte parter tar ansvar (fra LU2025).

 

Det overordnede målet med ordningen er økt læringsutbytte for studenter i praksis i

lærerutdanning. 

 

Dette er den andre utlysningen i Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningen.

 

Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Les flere nyheter!