Samles under Arendalsuka: Setter søkelys på kultur- og fritidstilbud til barn og unge

27.05.2022 Torgeir Engen og Egil Hofsli (tekst) Tom Andreas Kristiansen (foto - Kulturkammeret)
Del på:

Samles under Arendalsuka: Setter søkelys på kultur- og fritidstilbud til barn og unge

Arendalsuka er en arena hvor folk møter aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. I år samarbeider Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken om en rekke arrangement. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

 

– Gode kunst-, kultur- og fritidstilbud til barn og unge bidrar til å skape mestringsfølelse og motvirker utenforskap og diskriminering. Vi ønsker å inkludere barn og unge i aktivitetene under Arendalsuka, samtidig som vi synliggjør prosjekt og initiativ igangsatt av alle aktørene som står bak samarbeidet, sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

 

– Vi håper at inkludering, økt kjennskap og mer samarbeid vil gi barn og unge flere, bedre og mer relevante møter med kunst- og kultur, legger Strand til.

 

Under Arendalsuka 2022 (arrangeres 15.19. august) avholdes det arrangement som løfter barn og unges kunst-, kultur- og fritidstilbud. Aktivitetene foregår i kulturhuset Kulturkammeret (bildet), som ligger midt i Arendal sentrum og er et levende kulturhus der både Ungkultur og kulturskolen driver aktivitet til daglig.

 

Datakultur, e-sport og digitale satsinger

 

Under Arendalsuka gjør de fem samarbeidspartnerne Kulturkammeret til en nasjonal debattarena på ungdomskulturfeltet, og vil særlig sette søkelys på datakultur, e-sport og digitale satsinger. Torstein Siegel, daglig leder i UKM Norge, forteller at pandemien har gitt en økt forståelse for at digital samhandling har stor verdi både sosialt, faglig og kunstnerisk.

 

André Ruud, generalsekretær i Ungdom og Fritid, påpeker at dette er noe ungdom har forstått lenge, og han er glad for at alle aktørene nå sammen lytter til og løfter fram barn og unges stemmer. – Det er igangsatt en rekke satsinger og prosjekt som vil bli presentert og diskutert på Kulturkammeret disse dagene, sier Torstein Siegel i UKM Norge.

 

Merk: Norsk kulturskoleråd har også egen hånd flere arrangement på gang under Arendalsuka 2022. Mer om dette kommer på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratis å abonnere på) i juni.

 

> Følg med: Fullstendig program for aktivitetene i Kulturkammeret blir oppdatert på Arendalsukas nettsted arendalsuka.no

 

> Les også: Nyhetssak om samarbeidsavtalen som nylig ble av inngått mellom Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid og Kulturtanken

 

De fem samarbeidspartnerne

Norsk kulturskoleråd er en nasjonal organisasjon for kulturskoleutvikling eid av kommunene, og med finansiering blant annet over Kunnskapsdepartementets budsjett. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha et kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole -, kultur-, fritids- og helsesektoren.

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Etaten har det nasjonale ansvaret for DKS, hvor alle landets skoleelever møter profesjonell kunst og kultur. Kulturtanken forvalter flere oppdrag og ordninger som skal modernisere og utvikle barne- og ungdomskulturfeltet og forbedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

NOKU er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Medlemmene i NOKU er primært kommuner og fylkeskommuner som sammen danner et landsdekkende kompetansenettverk bestående av lokale og regionale kulturledere, kulturpolitikere og kulturfaglige ansatte i kommunal sektor.

UKM Norge er en utviklings- og koordineringsaktør for Ung Kultur Møtes, finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. UKM er landsdekkende, forankret i kommuner og fylker; en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom er aktive i alle prosesser. Samordning, medvirkning, digitalt ungdomsarbeid og datakultur er spesielle satsingsområder.

Ungdom og Fritid (UoF) er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, frivillige og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og åpne møteplasser. Fritidsklubbene er landets nest største fritidsarena for barn og unge. De utgjør et helårs kulturtilbud både som øvingssted og visningsarena, og kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser. UoF fordeler frifondmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Les flere nyheter!