19 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

02.08.2023 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

19 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

OSLO: Sparebankstiftelsen DNB tildeler kommunale kulturskolers fordypningsprogram 19 millioner kroner over de tre neste årene Dermed velger stiftelsen igjen å gi et stort millionbeløp til Norsk kulturskoleråds ordning Inkluderende kulturskoler, som nå kommer i 2.0-versjon.

 

Oppdatering per 11. august: Søknadsfristen er endret, til 1. november 2023.

 

Hovedmålet med Inkluderende kulturskoler 2.0 er å sikre at alle unge som kvalifiserer til et fordypningsprogram i kulturskolen, har tilgang til dette, og det uavhengig av hvor de bor, gjennom utvikling av samarbeidsstrukturer mellom kulturskoler og relevante ressursmiljø.

 

Søknadsfrist: 1. november 2023

 

Denne uka fikk altså Norsk kulturskoleråd den svært gode nyheten om støtten fra Sparebankstiftelsen DNB til Inkluderende kulturskoler 2.0. 

 

> Mer om Sparebankstiftelsen DNB på sparebankstiftelsen.no

 

De 19 millioner kronene som skal ut til gode fordypningstiltak i regi av kommunale kulturskoler, vil det være mulig å søke på kommende (tidlig)høst, med søknadsfrist 1. november 2023. I søknadsperioden vil det komme mer informasjon til mulige søkere gjennom flere kanaler, også via webinarer. Planen er at kulturskoler som får støtte i denne runden, skal starte opp sine prosjekt i januar 2024.

 

Følg gjerne med på kulturskoleradet.no, mer informasjon kommer der. Det kan likeså være smart å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratis å abonnere på), for å bli påminnet viktige datoer og få annen informasjon om Inkluderende kulturskoler 2.0. 

 

Jubel i Kulturskolerådet

 

– At ordningen Inkluderende kulturskoler, med stimuleringsmidler til utvikling av kulturskolenes fordypningstilbud, videreføres gjennom ytterligere tre år, er fantastisk! Det betyr at enda flere kommuner får god starthjelp i arbeidet med å utvikle bærekraftige og varige fordypningstilbud for flere barn og unge, i samarbeid med aktuelle samarbeidsparter i region, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

– At Norsk kulturskoleråd får kanalisere disse midlene, er en stor tillitserklæring. Sammen med kommunene vil Kulturskolerådet være med og sette retning for utvikling av fordypningstilbud slik det skisseres i Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av unge, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Stimuleringsordning over tre år

 

Inkluderende kulturskoler 2.0 er en stimuleringsordning for Norsk kulturskoleråds medlemskommuner, med mål om å bidra til at barn og unge som kvalifiserer til det, får mulighet til å delta i fordypningsprogram (jf. Meld. St. 18, se lenke lengre oppe i artikkelen).

 

Norsk kulturskoleråd vil legge opp til forvaltning av søkbare stimuleringsmidler som skal bidra til økt samarbeid om aktivitet for elever knyttet til fordypningsprogram innen ulike kunstfag. Stimuleringsordningen skal bidra til bedre ressursutnyttelse og mer samhandling mellom aktører og beslutningstakere knyttet til et helhetlig opplærings- og utdanningsløp innenfor kunstfag.

 

Stimuleringsordningen skal bidra til handlingsrom for utvikling av nye samarbeid for opprettelse av fordypningstilbud.

 

Ordningen er planlagt som starthjelp gjennom stimuleringsmidler, og det forutsettes at det offentlige bidrar med egenfinansiering. På sikt er planen å gjøre regionen i stand til å sikre bærekraftige og varige tilbud i fordypning innen alle kunstfag. Samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer vil være sentralt for å sikre et helhetlig utdanning- og opplæringsløp, samtidig som at lokale særtrekk vil ha betydning.

 

For noen kulturskoler vil nærmeste opplæringsaktør innenfor kunstfag være en videregående skole (fylke), mens andre steder vil det være mer tilgjengelig å samarbeid med et universitet/høgskole (stat) eller det profesjonelle kunst- og kulturlivet (privat og offentlig).

 

Stimuleringsmidler til aktivitet på tre områder 


Det legges opp til tre områder som det kan søkes stimuleringsmidler til aktivitet for elever for: interkommunale tiltak, regionale tiltak og erfaringsdeling. Innen alle områdene er samhandling og samarbeid en forutsetning for å kunne bli tildelt midler. Spesielt vil piloter innen de ulike områdene vektlegges, som for eksempel samarbeid mellom kulturskoler og MDD-linjer eller UH-sektor samt involvering av fylkeskommunen generelt.

 

Her følger oversikt over de tre områder, med eksempler på tiltak/aktiviteter:

 

Interkommunale tiltak


  • Regelmessig tilbud av fordypningsprogram innen alle kunstfag
  • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag

Regionale tiltak


  • Samarbeid med aktører innen utøvende kunstfelt og fritidskulturlivet
  • Pilotprosjekt mellom kulturskoler, KDA eller MDD-linjer
  • Piloter rettet mot mindre og nye kunstfag
  • Samarbeid med UH regionalt

Erfaringsdeling


  • Interkommunale dialogarenaer, webinarer
  • Regionale dialogarenaer
  • Nasjonale konferanser, webinarer

 

Norsk kulturskoleråd vil som koordinerende instans legge opp til forvaltning av søkbare stimuleringsmidler som skal bidra til aktivitet for elever knyttet til fordypningsprogram innen ulike kunstfag, og videre kvalitetssikring av søknads- og rapporteringsprosesser.

 

Samhandling og samarbeid er en forutsetning for å kunne bli tildelt midler. Piloter innen de ulike områdene vil vektlegges. Tiltak som søker støtte gjennom stimuleringsmidler må vise til langsiktig planlegging utover perioden det søkes midler for samt bidra til erfaringsdeling gjennom ordningens periode.

 

Videre er Kulturskolerådet klar på at det en forutsetning at det legges opp til økonomisk fordeling av kostnader, slik at stimuleringsmidler ikke er eneste finansiering. Det vil derfor være minimum med egenandel fra kommuner og/eller bidrag fra fylkeskommuner og/eller andre offentlige virksomheter.

 

Norsk kulturskoleråd vil gjennom sin strategi “Fordypning med mangfold” bidra til sammenhenger mellom tiltak innen de tre områdene jamfør føringer fra Stortingsmelding 18 (20202021). Som en del av oppfølgingen av mottakere av IK-stimuleringsmidler vil Norsk kulturskoleråd lage tema-webinarer, som vil kretse rundt aktuelle problemstillinger tiltakene kan møte som: samarbeid, forankring, strategi, nettverksbygging og prosjektutvikling o.l. Dette er kunnskap Norsk kulturskoleråd har blant annet fra erfaringer gjort gjennom prosjektene Fremtidens kulturskole og  Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) samt sin egen veiledningsordning i kulturskoleutvikling

 

Både de digitale og fysiske seminarene vil fungere som møteplasser for erfaringsdeling og nettverksbygging mellom deltakerne, og Kulturskolerådet planlegger at deltakere fra Inkluderende kulturskoler 1.0 og Inkluderende kulturskoler 2.0, skal møtes.

 

Les også: 

Håndverksløftet: 6,25 mill. kr til å styrke håndverksfagenes posision i kulturskolene

Les flere nyheter!