Ny opplæringslov ferdigbehandla og vedtatt

05.06.2023 Egil Hofsli (tekst og kollasj) Stortingets nett-tv/skjermdump (foto)
Del på:

Ny opplæringslov ferdigbehandla og vedtatt

OSLO: Det ble ingen kulturskolerelaterte overraskelser da Stortinget fredag voterte førtegangsbehandlingen av ny opplæringslov, og ingen ba om ordet i dagens andregangsbehandling. Dermed blir den nye loven gjeldende lov fra august 2024, med både egen formålsparagraf og eget kapittel for kulturskolen.

 

Fredag stemte flertallet i all hovedsak for at ny gjeldende lov skal være i tråd med innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomite. I dag ble loven behandlet for andre gang, og ingen ba om ordet, som innebærer at lovvedtaket blir stående.

 

Godord om kulturskolen

 

Hele 75 forslag forelå i saken, derav tre som omhandlet kulturskolen (to fra SV og Rødt, ett fra Venstre). Men ingen av disse tre fikk flertall torsdag, og ble forkastet.

 

På torsdagens stortingsmøte var det representanter som snakka godt om kulturskolen i den to timer og 40 minutter lange debatten rundt opplæringsloven. Både Kari-Anne Jønnes (H) og Torstein Tvedt Solberg (Ap) uttrykte glede for at kulturskolen fortsatt vil være hjemmehørende i opplæringsloven.

 

Kari-Anne Jønnes (bildet) brukte tid på blant annet å omtale kulturskolen som noe av det aller fineste i samfunnet vårt, der en ser alle og tar tak i det beste i hver enkelt. Hun sa også at hun håper kulturskolens mange høyt kompetente lærerkrefter med fordel kan brukes mer i skolen og tilføre både skole og kulturskole kunnskap og erfaring til barn og unges beste.

 

Tvedt Solberg på sin side sa seg godt fornøyd med at kulturskolen får både et eget kapittel samt egen formålsparagraf i den nye loven. 

 

> Følg saken på stortinget.no

 

Kulturskolerådet savner opplæringsbegrepet i formålsparagrafen

 

Norsk kulturskoleråd finner mye å glede seg i det som nå mest sannsylig blir gjeldende lovtekst, men må innse at begrepet «opplæring» uteblir i kulturskolens formålparagrafen.

 

– Fra Kulturskolerådets side hadde vi ønsket oss en sterkere vektlegging av begrepet «opplæring». Men dette er så langt vi kom denne gangen, og jeg mener at den nye formålsparagrafen er et godt grunnlag for å utvikle fremtidens kulturskole med gode opplæringstilbud av høy pedagogisk kvalitet, sa Terje Lindberg (bildet), nestleder i Norsk kulturskoleråd, da komiteens innstilling forelå forrige uke.

 

Norsk kulturskolerådet er fornøyd med mye i Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov. Blant annet at kulturskolen fortsatt hjemles i denne loven samt at kulturskolen har fått et eget kapittel. Men Kulturskolerådet framførte likevel noen justerings- og tilføyelsesforslag under den åpne høringa om lovforslaget i Stortingets utdannings- og forskningskomite i april.

 

Vedtaket i korthet

Stortinget har vedtatt en ny lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

 

Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere opplæringslova, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven.

 

Stortinget har vedtatt enkelte endringer sammenlignet med regjeringens forslag, blant annet større fleksibilitet i fordelingen av timer, lovfesting av at alle skoler skal ha et foreldreutvalg og en lovbestemmelse om opplæringskontor.

 

Det ble også vedtatt seks anmodningsvedtak.

kilde: stortinget.no

 

Slik behandler Stortinget lovforslag

Behandling i (minst) to omganger

 

Innstillinger til lovvedtak fra komiteer behandles i Stortinget i plenum. Hovedregelen er at lovsaken skal behandles i to omganger med minst tre dagers mellomrom. Tredje gangs behandling blir nødvendig hvis lovvedtaket ikke bifalles ved annen gangs behandling.

Første gangs lovbehandling

 

Ved første gangs behandling i Stortinget blir innstillingen fra komiteen diskutert og forslag tatt opp. I slutten av møtet blir det votert over forslagene. Behandlingen avsluttes med en votering over «lovens overskrift og loven i sin helhet». Bare ved flertall i denne voteringen vil lovsaken gå til annen gangs behandling i Stortinget. Vedtakene som fattes, publiseres i ett eller flere lovvedtak. Lovvedtaket etter første gangs behandling er ikke et endelig vedtak.

Annen gangs lovbehandling

 

Saken behandles deretter på ny i Stortinget i plenum etter minimum tre dager. Det er ikke innstillingen som behandles denne gangen, men lovvedtaket fra første gangs behandling som eventuelt diskuteres.

 

Hvis lovvedtaket fra første gangs behandling bifalles også ved annen gangs behandling, er behandlingen av lovsaken avsluttet. Det normale vil være at en lov behandles to ganger i Stortinget før den er endelig vedtatt. Når lovbehandlingen er avsluttet, blir et brev om vedtaket fra lovbehandlingen sendt til Kongen for sanksjonering.

Tredje gangs lovbehandling

 

Hvis Stortinget ved annen gangs behandling skulle komme til et annet resultat enn ved første gang behandling, blir det vedtatt en anmerkning til lovvedtaket. Lovsaken behandles i så fall en tredje gang i Stortinget. Ved tredje gang behandling har Stortinget to muligheter:

 

  • Anmerkningene fra annen gang behandling vedtas, og loven er dermed vedtatt med de endringer som fremgår av anmerkningene.
  • Lovsaken henlegges.

Vedtak fattes med vanlig flertall

 

Vedtak fattes med vanlig flertall, også ved tredje gangs behandling.

 kilde: stortinget.no

 

> Les også: Komiteinnstilling til opplæringslov: Kulturskolerådet håpet på "sterkere" formålsparagraf om kulturskolen (nyhetssak, publisert 24. mai 2023)

Les flere nyheter!