Rammeplanen for kulturskolen: Endringsarbeidet i gang

22.06.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Rammeplanen for kulturskolen: Endringsarbeidet i gang

GARDERMOEN: Høsten 2024 skal Rammeplan for kulturskolen foreligge i ny versjon. Rammeplangruppa – som skal utføre hovedarbeidet – har fått sitt mandat på plass og er i gang med arbeidet med å gjøre endringer i overordnet del av rammeplanen. Planen er at gruppa skal ha et høringsutkast klart 1. februar 2024.

 

Første uka i juni møttes Rammeplangruppas fem medlemmer for første gang fysisk. På Gardermoen diskuterte de da rundt hvilke politiske føringer og samfunnsmessige endringer det vil være relevant og nødvendig å hensynta i arbeidet med en endring av Rammeplan for kulturskolen. Denne uka møtes gruppa igjen, blant annet for å konstituere seg selv og oppnevne en leder for arbeidet.

 

I mars møttes for øvrig medlemmer i rammeplangruppa og Kulturskolerådets interne arbeidsgruppe for endringsarbeidet, for første gang. Rammeplangruppa skal altså skrive den «nye» rammeplanen, mens arbeidsgruppa vil fungere som et sekretariat for rammeplangruppa, og har blant annet som oppgave å sette agendaen for rammeplangruppas arbeid.

 

Mandatet

 

Rammeplangruppens hovedoppdrag vil være å  

 1. identifisere hva som bør endres i overordnet del (kapittel 1 og 2) i Rammeplan for kulturskolen for at planen skal være i tråd med endringene som er skissert i Meld. St. 18 (2020-2021), andre nasjonale føringer og samfunnsmessige endringer.
 2. samle informasjon og innspill som kan ha betydning for endringer i overordnet del i Rammeplan for kulturskolen, i åpent samarbeid og dialog med relevante kompetansemiljøer og interessegrupper.  
 3. utarbeide et forslag til en ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen, på bakgrunn av punkt 1 og 2. 

I arbeidet forventes det at følgende tema blir tillagt spesiell vekt:

 

 • Barn og unges medvirkning 
 • Kulturskolen som samarbeidende aktør  
 • Kulturskole for alle 
 • Kulturskolen i kommunalt planverk 

Også andre tema som rammeplangruppen finner aktuelle, på bakgrunn av politiske føringer eller samfunnsmessige endringer, skal tas inn i arbeidet.  

 

Rammeplangruppas medlemmer

 

 • Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune
 • Boel Christensen-Scheel, dekan ved Avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Helge Øye, rektor, Gjøvik kunst- og kulturskole
 • Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune
 • Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver, Kultur- og likestillingsdepartementet

Viktig: Medlemmene i rammeplangruppa er utvalgt og forespurt i kraft av sin kompetanse og sin kunnskap, og ikke fordi de representerer den og den institusjonen/organisasjonen o.l.

 

De fire som utgjør den interne arbeidsgruppa for endringsarbeidet er Åste Selnæs Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling), Anders Rønningen (FoU-leder), Anna Rennemo (rådgiver) og Ragnhild Skille (rådgiver).

 

Referansegruppe snart klar

 

I løpet av juni skal det også på plass ei referansegruppe, med representanter for blant annet den kommunale kulturskolen, KS, Utdanningsdirektoratet, UH-sektoren, grunnopplæringa, barnehagen og Statsforvalteren. Denne gruppa vil bestå av cirka ti personer, som fortløpende vil lese utkast til ny rammeplantekst.

 

Forventning fra Kunnskapsdepartementet

 

Endringsarbeidet som nå er påbegynt er Kulturskolerådets oppfølging av at Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, i sitt tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2022, ba om følgende:

 

«Kunnskapsdepartementet ber om at direktoratet videreformidler at Norsk kulturskoleråd forventes å vurdere endringer i rammeplan for kulturskolen i tråd med endringene som blir skissert i Meld. St. 18 (2020–2021).»

 

Samfunnet er i kontinuerlig utvikling, og både Norsk kulturskoleråd og nasjonale myndigheter innretter sine satsinger for å imøtekomme nye krav og forventninger innen kultur- og oppvekstfeltet. 

 

I tillegg til Meld. St. 18 (20202021) må også samfunnsmessige endringer hensyntas ved endringer i Rammeplan for kulturskolen. Allerede i 2019 startet Norsk kulturskoleråd interne drøftinger rundt fremtidig endringer av Rammeplan for kulturskolen. Drøftingene har hatt fokus på at hovedmålet med kulturskolens rammeplan er fortsatt styrking og synliggjøring av kulturskolen som et lovpålagt opplæringstilbud, og av kulturskolens potensial som del av et helhetlig kommunalt tjenestetilbud. 

 

Norsk kulturskoleråd har vurdert at rammeplanen må endres, for å møte dagens samfunn og de politiske føringer som ligger blant annet i Meld. St. 18 (20202021).

 

Regionale innspillsmøter/verksteder i oktober

 

– Vi er helt i oppstarten av arbeidet med oppdraget. Noen ressurspersoner er bedt om å bidra ut fra kunnskapen de innehar knyttet til samfunnsutvikling generelt og til skole- og oppvekstfeltet spesielt. Det er et mål om bred deltakelse i arbeidet, blant annet gjennom flere regionale verksteder i løpet av uke 43 (i andre halvdel av oktober, red.anm.) i år, der ulike parter kan bidra med innspill til dem som sitter tettest på arbeidet, sier Åste Selnæs Domaas.

 

Ser flere grunner til at rammeplanendringer er klokt

 

Kunnskapsdepartementets forventning uttrykt i både stortingsmelding og tildelingsbrev til Udir, er en av tre overordnete faktorer Kulturskolerådet legger til grunn for endring av Rammeplan for kulturskolen. De to andre er samfunnsmessige endringer og ny opplæringslov som vil bli gjeldende fra august 2024.

 

Norsk kulturskoleråd har de siste årene tatt initiativ til utviklingsarbeid som svarer opp en samfunnsutvikling gjennom utviklingsprosjekt sammen med blant andre KS. Allerede i 2019 starta Norsk kulturskoleråd interne drøftinger rundt framtidig endring av Rammeplan for kulturskolen. Det ble løftet fram spørsmål om hva som eventuelt mangler i rammeplanen per nå, og hva som ikke korresponderer med føringer i tida som kulturskolen skal forholde seg til.

 

Områder som får sterkere fokus

 

Norsk kulturskoleråd ser at det i Meld. St. 18 Kapittel 8 – Ein styrkt kulturskule for framtida legges vekt på noen områder som rammeplanen per i dag ikke har tatt tydelig eller godt nok opp i seg, og som bør presiseres i en endret rammeplan. Dette omhandler i hovedsak

 

 • elevmedvirkning/ medbestemmelse
 • kulturskolen som samarbeidende aktør
 • kulturskolen som del av grunnopplæring, SFO og barnehage
 • kulturskole for alle (kan bl.a. omhandle mangfold, fordypning og samiske kulturfag)
 • kulturskolen i kommunalt planverk

Norsk kulturskoleråd har vært og er i dialog med Utdanningsdirektoratet om oppfølging av Kunnskapsdepartementets forventing om rammeplanendring.

 

Tidsplan for endringsarbeidet

 

Etter regionale innspillsmøter/verksteder i oktober i uke 43, sier tidsplanen for endringsarbeidet at i februar 2024 skal et høringsutkast være ferdigstilt. Udirs høringsverktøy vil bli benytta når dette skal ut på høring.

 

Februarmars 2024 blir trolig høringsperioden. Høringsinnspillene vil trolig bli behandla i slutten av mars 2024, og rammeplanens nye overordna del blir ferdigstilt i løpet av våren 2024. I juni samme år vil Kulturskolerådets hovedstyre få den presentert, og i oktober 2024 legges den fram for Kulturskolerådets landsting  etter innstilling fra hovedstyret.

 

Merk: En videre utvikling av fagplanene som utgjør kapittel tre i dagens Rammeplan for kulturskolen, anses ikke av Kulturskolerådet som en del av oppdraget i Meld. St. 18 knyttet til endring av overordnet del av rammeplanen. Kulturskolerådet ser at en slik utvikling kan gjøres i form av utvikling av digitale læringsressurser, på linje med tilsvarende planer for barnehage, SFO og andre skoleslag.

 

> Dagens Rammeplan for kulturskolen finner du her

Les flere nyheter!