Regjeringsoppnevnt ekspertgruppe mener kulturskole kan hjelpe barn i fattige familier

19.10.2023 Egil Hofsli (tekst) Rune M. Akselsen / Barne- og familiedepartementet (foto)
Del på:

Regjeringsoppnevnt ekspertgruppe mener kulturskole kan hjelpe barn i fattige familier

Ekspertgruppa om barn i fattige familier har lagt fram sin utredning for barne- og familieministeren. I rapporten gis råd om hvordan en kan styrke oppvekstvilkårene til barn i fattige familier samt forebygge at fattigdom går i arv. Ekspertgruppa foreslår blant annet utprøving av å integrere SFO og kulturskole i en mer helhetlig skoledag.

 

Forslaget sier at undervisningstimer kan spres utover dagen, med lengre pauser til lek, og fysisk og kreativ aktivitet. Forslaget kommer fordi ekspertgruppa vurderer at det er behov for mer variert aktivitet i skolen på 1.- 4. trinn, og at dette kan bidra til å styrke lærings- og utviklingsmulighetene til barn i fattige familier.

 

– I Norsk kulturskoleråd har vi lest rapporten med stor interesse, sier Helga Pedersen (bildet), styreleder i Norsk kulturskoleråd. – En av de største utfordringene for det norske samfunnet i 2023, er å skape grunnlag for at alle barn får like muligheter i livet. Tilgang til kulturelle opplevelser og det å kunne uttrykke seg gjennom ulike kunstneriske former er noe av det viktigste samfunnet kan tilby barn og unge for å utjevne sosiale og geografiske forskjeller.

 

Pedersen sier at Norsk kulturskoleråd slutter seg helhjertet til anbefalingen om at kulturskolen må nå flere gjennom barnas SFO-tid. – Vi håper regjeringen vil bidra til at det skjer ved å sette av nødvendige midler til innfasing, sier Helga Pedersen.

 

Dette skrives om kulturskolens rolle

 

Det er under punktet Skole i ekspertgruppas anbefalinger til endringer i tjenester, at forslaget over kommer. Hele teksten under dette punktet er som følger (uthevelse i halvfet gjort av artikkelforfatter, red.mrk.):

 

«Skolen har en viktig rolle i å redusere betydningen av familiebakgrunn og forebygge at fattigdom går i arv. Nyere forskning viser imidlertid at forskjellene i skoleresultater i Norge har økt og at læringsgapet øker gjennom skolegangen. Tidlig læring og ferdighetsutvikling danner et grunnlag for videre skolegang, og i tidlige år er en aktiv og lekbasert tilnærming spesielt viktig. Elever kan også trenge støtte utover det faglige, men det kan ta mye tid fra lærere å følge opp elever og familier med særlige behov.

 

Ekspertgruppen vurderer at det er behov for mer variert aktivitet i skolen på 1.- 4. trinn, og at dette kan bidra til å styrke lærings- og utviklingsmulighetene til barn i fattige familier. Ekspertgruppen foreslår derfor en utprøving av å integrere SFO og kulturskole i en mer helhetlig skoledag, og å innhente kunnskap om effektene dette har for barn. Forslaget betyr at undervisningstimer kan spres utover dagen, med lengre pauser til lek, og fysisk og kreativ aktivitet.

 

Det er behov for ansatte med ulik fagbakgrunn som kan møte elevers utenomfaglige behov og supplere lærernes kompetanse, for eksempel miljøterapeuter med sosialfaglig kompetanse og skolehelsesykepleiere. Ekspertgruppen anbefaler å prøve ut ulike tverrfaglige samarbeidsmodeller for å få kunnskap om hvordan skolene kan styrke laget rundt eleven.»

 

Vil redusere forskjeller og forebygge fattigdom

 

– Barn skal ikke måtte oppleve å vokse opp i fattigdom i Norge.  Å redusere forskjellene og forebygge fattigdom er et prioritert område for regjeringa. Det er viktig både for barna og familiene, og for samfunnet, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i ei nyhetsmelding utlagt på regjeringen.no.

 

– Selv om vi har styrka tjenestetilbudet for barn og unge, så må vi ta på alvor at delen barn i familier med vedvarende lav inntekt har økt. Derfor ble ekspertgruppa om barn i fattige familier oppnevnt av regjeringa Støre i august 2022, seier Toppe.

 

– Vi må prioritere den innsatsen som virker best. Jeg ser fram til å sette meg grundig inn i vurderingene og anbefalingene til ekspertgruppa, og vil takke for dens bidrag til et veldig viktig tema, sier Toppe.

 

Professor i samfunnsøkonomi ved Universitet i Stavanger, Mari Rege, har vært ekspertgruppa leder, og overrakte rapporten, som har fått tittelen «En barndom for livet – Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier», til barne- og familieministeren.

 

> Les rapporten og mer om den på regjeringen.no

Les flere nyheter!