Kulturskolerådet kritisk til forslag om omgjøring av ordningen Grunntilskudd til organisasjoner

17.10.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Kulturskolerådet kritisk til forslag om omgjøring av ordningen Grunntilskudd til organisasjoner

Kunnskapsdepartementet ønsker å gjøre om tilskuddsordningen Grunntilskudd til organisasjoner og foreslår å gjøre tilskuddet søknadsbasert. Kulturskolerådet finner forslaget problematisk å støtte i sin helhet. Blant annet fordi det foreslås at søkerne må være registrert i Frivillighetsregisteret samt at målgruppa for ordningen skal innsnevres.

 

– Slik Norsk kulturskoleråd forstår det, vil de foreslåtte endringene kunne bidra til å utelukke Kulturskolerådet som søker av midler fra denne tilskuddsordningen på statsbudsjettet. Men det tror vi ikke er intensjonen med omleggingen, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd, og viser til punkt 4.2 Målgruppe, tildelingskriterier og prioriteringer for tilskuddsordningen, der det står følgende:

 

«Målet for ordningen videreføres som i dag, det vil si at målet er å bidra til langsiktige og stabile rammevilkår for organisasjoner som på en særskilt måte bidrar til å nå målene Kunnskapsdepartementet har satt for grunnopplæringen».

 

Og:

 

«Mange av dagens mottakere av grunntilskudd gjør et svært viktig arbeid rettet mot grunnopplæringen. Det er et mål å sikre at formålene som blir ivaretatt av dagens tilskuddsmottakere, også vil bli ivaretatt i en ny tilskuddsordning».

 

Kunnskapsdepartementet vil gjøre grunntilskuddet søknadsbasert fra andre halvdel 2024. Departementet mener det vil gjøre ordninga mer gjennomsiktig og lettere å etterprøve samt at det vil sikre likebehandling.

 

Utdanningsdirektoratet sendte i juni forslag til forskrift for ordninga på høring med høringsfrist 15. oktober. 41 svar har kommer inn, og du finner dem på udir.no her.

 

> Direkte til Norsk kulturskoleråds høringssvar

 

– Vi trenger langsiktighet og stabilitet

 

I sitt høringssvar argumenterer Norsk kulturskoleråd med at rådet har en organisasjon og en planleggingshorisont som forutsetter langsiktighet og stabilitet i tilskuddet. Norsk kulturskoleråd har i mange år mottatt tilskudd gjennom kap. 225, post 75. Inneværende år har organisasjonen fått 27 millioner kroner via denne budsjettposten. For første halvår 2024 foreslår regjeringa å bevilge 14,4 mill. kr til Kulturskolerådet via denne posten. 

 

I høringssvaret skriver Kulturskolerådet blant annet følgende om dette:  

 

«Dette utgjøre en vesentlig del av Kulturskolerådets økonomiske fundament. Organisasjonen er som tilskuddsmottaker eksplisitt omtalt i den årlige statlige budsjettproposisjonen på en slik måte at det kan ansees som en øremerking. Det går frem av høringsdokumentene at en ny ordning ikke skal føre til omfattende endringer i forhold til dagens ordning: 

 

Målet med gjeldende tilskuddsordning er å bidra til å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljøer som på en særskilt måte bidrar til å nå målene departementet har satt for grunnopplæringen i vedtatt statsbudsjett.»

 

Innsnevring som ikke kan støttes

 

Slik forslaget til endring er fremlagt synes det som om betingelsene for å søke tilskudd endres på en måte som gjør at Norsk kulturskoleråd ikke kan støtte følgende:

 

  • Krav om registering i Frivillighetsregisteret
  • Innsnevring av målgruppe – målgruppe for aktivitet begrenset til elever og lærere

– Utdanningsdirektoratet snevrer i sitt forslag inn dagens målgruppe. Fra elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, samt aktører som jobber med grunnopplæringen, til bare elever og lærere i grunnopplæringen. Dette er utfordrende for Norsk kulturskoleråd, sier direktør Morten Christiansen.

 

I høringssvaret viser han til at organisasjonen har kommunene som kulturskoleeiere og -drivere som medlemmer og målgruppe, og har i mindre grad tiltak som er myntet direkte på lærere og elever. Videre skrives det:

 

«Her kan det vises til Kulturskolerådets omfattende veiledningsarbeid, arbeid opp mot FoU-området, samarbeid med Udir og KS, deltakelse i internasjonale nettverk osv. Det er åpenbart at resultatene av Kulturskolerådets arbeid både er og skal være til det beste for både elever og lærere, men hvis forslag om målgruppe for tiltak, slik det står i høringsdokumentet, tolkes som om at en skal etablere konkrete tiltak som går direkte på lærere og elever vil dette ikke kunne være noe Kulturskolerådet vil kunne stå ved».

 

Med grunnlag i det overnevnte foreslår Norsk kulturskoleråd følgende definisjon av målgruppe:

Målgruppen er elever og lærere i grunnskole, videregående opplæring og kulturskole samt aktører som jobber med grunnopplæring og kulturskole.

 

«Frivillighetskravet»

 

Når det gjelder tildelingskriteriet med krav om registrering i Frivillighetsregisteret er situasjonen slik at Norsk kulturskoleråd ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, og har etter søknad fått beskjed om at organisasjonen ikke fyller kriteriene for registrering. I høringssvaret skriver Kulturskolerådet følgende om dette punktet:

 

«Med bakgrunn i overnevnte moment vil ikke Norsk kulturskoleråd kunne støtte forslaget til krav om registrering i Frivillighetsregisteret. Det er en forutsetning for Kulturskolerådet at kravet om registrering i Frivillighetsregisteret fjernes, eller at det lages en unntaksordning for ideelle organisasjoner i forskriften.»

 

Hvis en velger å innføre ordningen slik som foreslått i høringsdokumentet – uten å ta Norsk kulturskoleråds innspill knyttet til Frivillighetsregisteret og målgruppe til følge – mener Kulturskolerådet at det må opprettes en egen post for Norsk kulturskoleråd i statsbudsjettet, fortrinnsvis under Kunnskapsdepartementets utgiftskapittel.

Les flere nyheter!