14,4 mill. kr i statsstøtte til kulturskoleutvikling i første halvår 2024

06.10.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Ilja C. Hendel (foto/Brenna)
Del på:

14,4 mill. kr i statsstøtte til kulturskoleutvikling i første halvår 2024

Norsk kulturskoleråd tildeles 14,4 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet for første halvdel av 2024. For andre halvår må Kulturskolerådet søke om å få midler til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet.

 

I år fikk Norsk kulturskolerådet 27 mill. kr til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet, så 14,4 mill. kr første halvår i 2024 innebærer en liten påplussing. Uten at det fører til noen større begeistring i Kulturskolerådet. Der skulle en helst sett et økonomisk krafttak fra dagens regjering til kulturskolens beste.

 

Som varsla i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet, vil departementet altså gjøre grunntilskuddet søknadsbasert fra 2024. Departementet mener det vil gjøre ordninga mer gjennomsiktig og lettere å etterprøve samt at det vil sikre likebehandling. Mer om dette lengre nede i artikkelen.

 

– Vi registrerer at regjeringen vil legge om tilskuddsordningen til Norsk kulturskoleråd til en søknadsbasert ordning. Vi legger til grunn at dette ikke betyr en nedtrapping av bevilgningene til Kulturskolerådet, som gjennom 50 år har vært en drivende kraft i å få etablert kulturskoler i alle landets kommuner samt i å heve kvaliteten og bredden i de opplæringstilbudene de kommunale kulturskolene gir, sier styreleder i Norsk kulturskoleråd, Helga Pedersen (bildet).

 

Videre finner Kulturskolerådets styreleder det beklagelig at regjeringen heller ikke i år har funnet rom for å etablere søknadsbaserte utviklingsmidler som kommunene kan søke på for å gjøre kulturskolen tilgjengelig for flere barn og unge.

 

– Heldigvis fins det private aktører som stiller opp. Sparebankstiftelsen DNB har nylig stilt opp med 24,4 millioner kroner til ordningene Inkluderende kulturskoler og Håndverksløftet i kulturskolen (begge driftes av Norsk kulturskoleråd, red.mrk.). Vi oppfordrer kommunene til å søke penger fra disse ordningene, sier Helga Pedersen.

 

> Mer info om ordningen Inkluderende kulturskoler

> Mer info om ordningen Håndverksløftet i kulturskolen

 

Målet med den nye ordninga skal fremdeles være å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljø. Utdanningsdirektoratet sendte forslag til forskrift for ordninga på høring i juni i år med høringsfrist 15. oktober.

 

For å bidra til en god overgang til den nye søknadsbaserte ordninga, foreslår departementet at den nye ordninga skal gjelde fra 1. juli 2024. Det innebærer at dagens grunntilskuddsordning videreføres i første halvår 2024.

 

> Prop. 1 S (2023–2024) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

Så gjenstår det å se om regjeringas budsjettforslag blir realisert på dette punktet. Nå skal regjeringa søke støtte for budsjettforslaget i Stortinget, og mest sannsynlig få med seg Sosialistisk Venstreparti «på laget» når 2024-budsjettet vedtas i desember.

 

Får tilskudd via samlepost

 

Statsbudsjettets kulturskoleutviklingsmidler tildeles Norsk kulturskoleråd via samleposten 75 (Grunntilskudd) i budsjettets kapittel 225. På denne samlepostens underpost, Grunntilskudd til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa, har kunnskapsminister Tonje Brenna og hennes departement plassert 19,1 mill. kr som fordeles slik på tre aktører:

 

Norsk kulturskoleråd 14,4 mill. kr, Samarbeidsforum for estetiske fag  3,3 mill. kr, Fellesrådet for kunstfag i skolen 1,4 mill. kr.

 

Årets budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomite er lagt til 19. og 20. oktober. Norsk kulturskoleråd vil stille der.

Les flere nyheter!