Kulturskolerådet har levert høringssvar til rammeplan for SFO

06.03.2021 Egil Hofsli (tekst) CDC/Unsplash (foto)
Del på:

Kulturskolerådet har levert høringssvar til rammeplan for SFO

TRONDHEIM: Det bør i større grad gis åpninger for å tenke helhet og sammenheng, og særlig innenfor kulturområdet. Helhet og sammenheng er viktige begreper i den kommunale tjenesteytingen, og dette bør styrkes også i rammeplanen for SFO.

 

Det er Norsk kulturskoleråds generelle tilbakemelding på utkastet for rammeplan for SFO (skolefritidsordningen). Kulturskolerådet har levert en omfattende høringsuttalelse.

 

Les hele høringsuttalelsen fra Norsk kulturskoleråd her

 

I dag har ikke SFO en nasjonal rammeplan som rammer inn tilbudet. Forskning viser at det er store lokale variasjoner. Målet med rammeplanen er å få et mer likeverdig tilbud i hele landet. Samtidig skal rammeplanen ivareta det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene til SFO.

 

Formålet til skolefritidsordningen (SFO) er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.

 

– Bruk kulturskolens kompetanse i SFO

 

I Kulturskolerådets høringsuttalelse påpekes det blant annet at kulturskolens kompetanse i større grad bør benyttes i SFO:

 

«I regjeringens strategi for Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning, Skaperglede engasjement og utforskertrang (PE-strategien), er økt bruk av kulturskolens kompetanse sett som en viktig del av løsningen på å styrke den estetiske kompetanse og innholdet i både barnehage og grunnskole. SFO, som tett sammenvevd med grunnskolen, og eksplisitt nevnt i rammeplanutkastet som viktig i overgangen barnehage/skole, er en viktig arena der samarbeid mellom de kompetanser som finnes i kommunen kan foregå. Dette samarbeidet må synliggjøres bedre.

 

I Meld. St. 6 (2019–2020), Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, som legger grunnlaget for rammeplanutkastet for SFO, er samarbeid med kulturskolen løftet fram. Der henvises det også til den kommende stortingsmeldingen om «en styrket kulturskole for fremtiden» som er en del av stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Begrunnelsen for at meldingen om en styrket kulturskole ble slått sammen med barne- og ungdomskulturmeldingen var nettopp at «det gir anledning til å se de ulike virkemidlene innenfor barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for at de i enda større grad skal komme barn og unge til gode». (Stortingsmelding 6, 8.2.2).»

 

Det er for øvrig mulig også for kulturskoler å levere høringsuttalelser, noe Kulturskolerådet håper flere kommunale kulturskoler vil gjøre. Høringsfristen er 16. mars 2021.

 

Skal gjelde fra høsten 2021

 

Etter høringen vurderer Utdanningsdirektoratet (Udir) innspillene og jobber videre med rammeplanen. Det er Kunnskapsdepartementet som skal fastsette rammeplanen.

 

Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette rammeplanen våren 2021, og planen er at rammeplanen vil gjelde fra høsten 2021.

 

Parallelt med arbeidet med rammeplanen, jobber Udir med å utvikle støtte- og veiledningsmateriell. Noe av materiellet vil være klart samtidig med at rammeplanen blir fastsatt. Utkastet til rammeplan er utarbeidet av en rammeplangruppe med fagpersoner fra SFO, kommuner og universitet og høgskole, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Underveis i arbeidet har en hatt en åpen innspillsrunde, og dialog med representanter fra sektor og fagmiljøer. Udir har også hatt en referansegruppe med sentrale organisasjoner og Sametinget.

 

Mer om arbeidet med den nasjonale rammeplanen for SFO på udir.no her

Les flere nyheter!