KulVFL 2021–2022: Påmeldingsfrist 30. april

26.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

KulVFL 2021–2022: Påmeldingsfrist 30. april

TRONDHEIM: Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon. Nå er tida inne for interesserte til å søke om kursplass for skoleåret 2021–2022.

 

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren. Overordnet mål for KulVFL (noen ganger også omtalt som KulturskoleVFL, red.anm.) er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker Rammeplan for kulturskolen og Vurdering for læring på en måte som er optimal for elevenes læring, utvikling og trivsel.

 

Påmelding gjør du her

Påmeldingsfrist: 30. april 2021.

 

KulVFL er et gratis tilbud til Norsk kulturskoleråds medlemskommune, og målgruppa for KulVFL er ledere og lærere i kulturskole og grunnopplæringa.

 

– For å delta må deltakelse være forankret hos øverste ledelse i kommune, slik at skoleeier kan se denne kompetanseutviklingen i sammenheng med øvrig kompetanse-utvikling i kommunen, jf. regjeringas PE-strategi, sier Åste Selnæs Domaas (bildet), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Les også relevant innlegg: «KulVFL gir oss nye perspektiv på hvordan vi underviser i kulturskolen», forfattet av Bjørn Andersen, rektor ved Øygarden kultuskule, som deltar på KulVFL dette skoleåret.

 

Teoripåfyll, refleksjon, utprøving, faglig sparring …

 

Nettkurset legger opp til arbeid med læringsressurser som bearbeides både kollektivt og individuelt. Som deltaker blir du utfordret til å sette deg inn i relevant teori (presenteres som film eller tekst), til refleksjon over egen og andres praksis, utprøving i egen undervisning og faglig sparring med andre deltakere på nett.

 

– Innledningsvis fokuseres kollektiv og organisatorisk læring. Her handler det om å få «riggen» på plass. Deretter går fokuset over på ulike sider ved vurderingspraksis. Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og elevenes læring, vil skolens generelle undervisningspraksis utvikles gjennom kurset, sier Selnæs Domaas.

 

Hensikten med KulVFL er å bidra til økt bevisstgjøring og mer systematisk praksis rundt vurdering for læring i kulturskolen. KulVFL tar sikte på å videreutvikle vurderingskompetansen til deltakerne samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene.

 

Oppstart 12. august 2021

 

Nettkurset som skal gjennomføres kommende skoleår, starter med et webinar 12. august 2021.

 

Andre relevante datoer for KulVFL 2021–20202:

 

Webinar 16. april for erfaringsdeling

 

13 kommuner har deltatt i piloten skoleåret 2020–2021. 16. april vil det bli arrangert et webinar der representanter for noen av pilotkommunene deltar, for å dele erfaringer fra deltakelse i KulVFL-piloten. For kommuner som vurderer deltakelse skoleåret 2021–2022 vil det bli anledning til å høre om erfaringene fra pilotkommunene og også anledning til å stille spørsmål i løpet av denne økta.

 

KulVFL omtales i fersk stortingsmelding

 

I den ferske stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, er KulVFL omtalt, på side 77:

 

«Vurdering for læring: Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet har utvikla eit nettkurs i vurdering for læring for lærarane og leiarane i kulturskolen, basert på Utdanningsdirektoratets no avslutta satsing med det same namnet.2 MOOC-kurset KulturskoleVFL starta hausten 2020. Hensikta er å bidra til auka bevisstgjering og meir systematisk praksis rundt vurdering for læring i kulturskolen. KulturskoleVFL tek sikte på å vidareutvikle vurderingskompetansen til deltakarane samtidig som det skal styrkje dei profesjonelle læringsfellesskap.»

 

Sjekk også: KulVFLs egen nettside på kulturskoleradet.no

 

 

«KulVFL gir oss nye perspektiv på hvordan vi underviser i kulturskolen»

KulVFL har satt et kollektivt fokus på elevens læring, utvikling og trivsel. Vi har videre jobbet med en kollektiv forståelse av hvordan elevene lærer. Dette har gitt oss alle nye perspektiv på hvordan vi underviser i kulturskolen.

 

Det skriver Bjørn Andersen, rektor ved Øygarden kulturskule, i innlegget du finner nedenfor. Andersen er invitert av Norsk kulturskoleråd til å dele sine betraktninger rundt hans kommunes og kulturskoles deltakelse i KulVFL inneværende skoleår samt fortelle om hvorfor en i Øygarden valgte seg KulVFL.

 

Bjørn Andersens innlegg om KulVFL

I en verden i stadig endring må også kulturskolen være i stand til å endre seg. Sentralt i denne endrings prosessen står profesjonsutviklingen. Profesjonsutvikling er å utvikle en samarbeidskultur med felles ambisjoner, felles refleksjoner og felles forståelse for hva som er god undervisning og hvordan man kan nå dette målet.

 

Videre handler profesjonsutvikling om å styrke forutsetning for elevenes læring. Karen Seashore Louis (2015) har utarbeidet fem kategorier eller nivåer av profesjonelle fellesskap med ulike egenskaper. De fem nivåene kan betraktes som stadier i utviklingen av fellesskapene der nivå ett er det laveste og fem er det høyeste.

 

Nivå / Egenskap Beskrivelse
1: Delte normer og verdier Sterke etikkbaserte og moralsk bindende normer knyttet til hva som er foretrukket atferd
2: Kollektivt fokus på elevenes læring Kollektiv forståelse av hvordan elever lærer som manifesterer seg i et felles arbeid for elevvurdering som går utover testresultater
3: Samarbeid Lærere arbeider sammen for å utvikle nye perspektiver på undervisning og læring basert på deres felles verdier
4: Reflekterende dialog Lærere engasjerer seg i dybdesamtaler med kolleger om praksis som oppleves som problematisk
5: Avprivatisert praksis Lærere observerer hverandre i klasserommet, for å lære av observasjonene og bidra med nye ideer som kan stimulere refleksjon og dialog om utvikling sammen med kolleger

 

For å få til endringsprosesser og med utgangspunkt i Karen Seashore Louis sine fem punkt meldte jeg Øygarden kulturskule på KulVFL. 

 

Allerede skoleåret 2018–2019 jobbet vi i Øygarden kulturskule med vurdering for læring (VFL). Fokuset den gangen var de ti prinsippene som Trude Slemmen omtaler i boken sin “Vurdering for Læring i klasserommet”.

 

Vi hadde da fokus på tre områder:

 

  • bruk tydelige mål
  • gi konstruktiv tilbakemelding
  • involver hjemmet

 

Arbeidsformen den gang var mer individuelt rettet og vi vektla ikke lærersamarbeid i så stor grad. På mange måter var vi på nivå ett og to i forhold til Louis sine fem punkt. Derimot har vi nå begynt å nærme oss punkt tre til fem ved å være med på KulVFL.

 

Vi har hatt større fokus på tverrfaglig samarbeid for å utvikle nye perspektiver. En viktig arbeidsform i denne prosessen har vært IGP-metoden (Gruppe – Individuell – Plenum).

 

Å jobbe i grupper har vært en fast aktivitet hver onsdag. Gruppestørrelsen har da variert fra to til seks lærere. I dette arbeidet har vi jobbet med reflekterende dialoger om den enkeltes lærere sin praksis. I gruppearbeidet har vi vært innom:

 

  • tid
  • mål
  • elevinvolvering

 

Vi har også vektlagt at en skal være godt forberedt når vi samles hver onsdag. I forkant av møtene har vi derfor gitt en oppgaver i forhold til individuell refleksjon.

 

KulVFL har satt et kollektivt fokus på elevens læring, utvikling og trivsel. Vi har videre jobbet med en kollektiv forståelse av hvordan elevene lærer. Dette har gitt oss alle nye perspektiv på hvordan vi underviser i kulturskolen. Vi har samarbeidet og fått styrket den psykologiske tryggheten i personalet. I kurset har det vært viktig å reflektere, både individuelt og i grupper. Dette har gitt oss gode samtaler om hvordan vi underviser. Lærere har også gjennomført lærerobservasjon i undervisningssituasjonen.

 

Det at KulVFL er lagt opp som et nettkurs har gjort sitt til at vi har kunnet gjennomføre kurset til tross for at vi står oppe i en pandemisituasjon. Fellesmøte blant lærerne har i stor grad vært gjennomført via Zoom.

 

Tilbakemelding fra personalet har vært svært positiv på det vi har fått til i form av samarbeid mellom lærerne. Muligheten til individuell tenkning og vurdering av egen praksis har vært lærerikt og nyttig. Samtidig har det vært gitt tilbakemelding på at en savner mer henvisning til forskning. Samtidig som en har hatt ønske om mer casebaserte oppgaver.

 

I Øygarden kulturskule har vi personalmøte en gang i uken. Dette skoleåret har vi valgt og prioriterer utvikling framfor driftsoppgaver. Det å kunne finne felles løsninger rutiner har vært viktig, sammen med felles planlegging, evaluering og utvikling. I dag er vi 22 lærere som jobber i Øygarden kulturskule og av disse er det 17 lærere som deltar i KulVFL.

 

Hovedmålet i KulVFL har vært å skape et profesjonelt læringsfellesskap hvor både lærere og ledere samarbeider. Jeg opplever at vi er på vei til å få dette til og da med utgangspunkt i Louis sine fem punkt. Vi har støtt på en del utfordringer underveis, men disse utfordringene har vi klart å løse sammen.

 

«Vi må lære av hverandre».

Til toppen av artikkelen

Les flere nyheter!