Pionerprosjekt innen musikkbasert miljøbehandling: Rapport med anbefalinger utgitt

05.10.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Pionerprosjekt innen musikkbasert miljøbehandling: Rapport med anbefalinger utgitt

BRØNNØYSUND: Et treårig pionerprosjekt innen musikkbasert miljøbehandling er gjennomført i Brønnøy kommune – med Norsk kulturskoleråd som sentral aktør. Nå foreligger avslutningsrapporten – inklusive anbefalinger, som blant annet sier at prosjektutbyttet er velegnet for en nasjonal satsing, for å bistå andre kommuner i å danne lærende nettverk innad og mellom kommuner.

 

Utviklingsarbeidet i nordlandskommunen har vakt nasjonal interesse, og det er informert om prosjektarbeidet i både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, som en pilot som er tenkt videreført i andre kommuner etter endt periode i Brønnøy. I rapporten skrives det at det vil være aktuelt å modifisere metoder og verktøy og bruke skriftlig materiell som er utviklet i prosjektet som dokumentasjon og et utgangspunkt for å initiere og støtte prosjekt i andre kommuner.

 

De tre samarbeidspartnerne som har gjennomført prosjektet – Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nasjonalt senter for aldring og helse og Norsk kulturskoleråd, anser prosjektet i Brønnøy kommune som nybrottsarbeid og kjenner ikke til at noen kommuner tidligere har gjort et slikt omfattende «trekantsamarbeid» med samme type aktører som MMB Brønnøy har gjort.

 

Med rapporten «Musikkbasert miljøbehandling i et tverrsektorielt kompetanseutviklingsprogram i Brønnøy 2019–2021» håper de prosjektansvarlige å vise hvordan kunnskap og erfaringer fra kompetanseutviklingsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) i Brønnøy kan bidra til inspirasjon og videreutvikling i nye kommuner som ønsker et tverrsektorielt samarbeid rundt MMB spesielt og/eller kunst og kultur i helse og omsorg generelt.

 

MMB er et nasjonalt opplæringsprogram i integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i daglig pleie og omsorg. Her får helse og omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper opplæring i bruk av musikk, sang og bevegelse som et verktøy for å styrke læringsmiljø og forbedre miljøbehandlingen i helse og omsorg.

 

I Brønnøy kommune har det siden 2014 vært et samarbeid mellom Kulturskolen i Brønnøy og Brønnøysund videregående skole om skolekoret Noisy på yrkesfaglig linje for helse- og oppvekst. Dette skapte – fra både elever, ansatte og ledelse i videregående skole og ansatte og ledelse i kulturskolen – en økt nysgjerrighet rundt og et behov for mer kunnskap om musikkens mangfoldige muligheter til det beste for ulike målgrupper i lokalsamfunnet.

 

På bakgrunn av dette ønsket de tre instansene – Kulturskolen i Brønnøy, Helse og omsorg i Brønnøy kommune samt Brønnøysund vgs. representert ved helse og oppvekstlinja – felles kompetanseutvikling for sine ansatte innen Musikkbasert miljøbehandling. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nasjonalt senter for aldring og helse og Norsk kulturskoleråd imøtekom en henvendelse om dette i 2018, og responsen derfra var positiv, og veien til handling ble kort.

 

Anbefalinger om videre samarbeid

 

Detaljene om mål og målgruppe, gjennomføring, organisering, innhold, medvirkning, erfaring og læringspunkt fins i selve rapporten. Avslutningsvis i rapportens kapittel 9, «Anbefalinger og konklusjon», finner vi fem anbefalinger om videre samarbeid mellom de tre nasjonale instansene og mulige aksjonspunkt:

  1. På bakgrunn av en kartlegging av kommuner som allerede er i gang med eller ønsker tverrsektorielt samarbeid rundt MMB/Kunst og kultur i helse og omsorg i sine kommuner, vil det bli invitert til en prosessamling for å danne lærende nettverk innad og mellom kommuner. Kompetanseutviklingsprogrammet vil her bli presentert for kommuner med kulturskoler som ønsker å tilrettelegge for kommunalt samarbeid/samskaping. Hvilke kompetanser trengs, hvordan initiere og identifisere behov og muligheter i egen kommune? Hvordan skape dialog og dele erfaringer mellom kommuner som satser?
  2.  Det vil bli utferdiget en felles søknad om midler til videre samarbeid ved en henvendelse til nasjonale myndigheter. Midler herfra vil bli brukt til insentiver for kommunene som ønsker å gå i gang med et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid rundt kultur, læring, mestring og helse og Musikkbasert miljøbehandling.
  3. Utarbeiding av en enkel opplæringspakke innen MMB for blant annet å følge opp det arbeidet som gjennom kompetanseutviklingsprogrammet i Brønnøy er gjort i videregående skole, og som også skal inkludere samarbeidet med kulturskole og helse og omsorg
  4. Det vil fra alle instansene i samarbeidet jobbes videre med fortsatt spredning til beslutningstakere og mulige samarbeidspartnere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
  5. Tilby veiledning for kommuner, som et parallelt arbeid til kunnskapsutvikling gjennom kompetanseprogrammet MMB, med det mål å jobbe kunnskapsbasert, handlingsrettet og konkret i egne kommuner med MMB og kunst og kultur i helse og omsorg.

Rapporten er skrevet av Vegar Rangul (styreleder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg), Odd Håpnes (rådgiver og tidligere daglig leder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg), Inger Molvik (rådgiver, Nasjonalt senter for aldring og helse) og Ragnhild Skille (rådgiver og veileder, Norsk kulturskoleråd).

 

> Rapporten finner du i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!