800 000 kr mer i statsstøtte til kulturskoleutvikling i 2023

Kunnskapsminister Tonje Brenna ønsker å gi 800 000 kr mer til kulturskoleutvikling i 2023 enn i inneværende år.
Kunnskapsminister Tonje Brenna ønsker å gi 800 000 kr mer til kulturskoleutvikling i 2023 enn i inneværende år.
06.10.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Ilja C. Hendel (foto/Brenna)
Del på:

800 000 kr mer i statsstøtte til kulturskoleutvikling i 2023

OSLO: Norsk kulturskoleråd blir tilgodesett med 27 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2023. Det er 800 000 kroner mer enn i inneværende år, og første gang det er en økning i denne støtten siden 2018.

 

– Med utgangspunkt i den situasjonen verden er i, er det positivt at arbeidet Norsk kulturskoleråd gjør blir tilgodesett med 27 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2023, sier styreleder Helga Pedersen (bildet) og direktør Morten Christiansen i en felles uttalelse. Videre sier de følgende:

 

– Vi synes det er en anerkjennelse av det vesentlige arbeidet som gjøres for å utvikle landets kommuner som kulturskoleeiere og ikke minst landets kulturskoler. Kommunen står overfor store utfordringer. I dette bildet kan den kommunale kulturskolen ha en tydeligere rolle i å oppfylle kommunens samfunnsoppdrag slik dette beskrives i kommunens planverk.

 

Norsk kulturskoleråds styreleder og direktør sier videre at Kulturskolerådet fortsatt vil jobbe for å få etablert friske utviklingsmidler til kommuner med tanke på kulturskoleutvikling, men at de med dagens situasjon har forståelse for de vanskelige og krevende prioriteringene som må gjøres i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

 

Så gjenstår det å se om regjeringas budsjettforslag blir realisert på dette punktet, når regjeringa nå skal søke støtte for budsjettforslaget i Stortinget, og mest sannsynlig får med seg Sosialistisk Venstreparti "på laget" når 2023-budsjettet vedtas i desember.

 

Prop. 1 S (2022–2023) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

Norsk kulturskoleråd har vært en betydelig bidragsyter i arbeidet med den såkalte barne- og ungdomskulturmeldinga, Melding til Stortinget 18 (2020–2021). I stortingsmeldinga er Kulturskolerådet som organisasjon løftet fram som en nødvendig og vesentlig aktør innen skole- og oppvekstfeltet. Nork kulturskoleråd er nå i et nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet om flere satsinger som vil være positivt for skoleslaget.

 

Får tilskudd via samlepost

 

Statsbudsjettets kulturskoleutviklingsmidler tildeles Norsk kulturskoleråd via samleposten 75 (Grunntilskudd) i budsjettets kapittel 225. For denne posten legger kunnskapsminister Tonje Brenna og hennes departement faktisk opp til en redusering fra 104,4 mill. kr til 101,7 mill. kr, en redusering som begrunnes med endra jobbreisevaner.

 

Men på underposten Grunntilskudd til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa  der Norsk kulturskoleråd deler pott med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag – foreslås det en økning på 1 million kroner i forhold til inneværende år. Kulturskolerådet tildeles 27 mill. kr (75,2 prosent) av underpostens 35,9 millioner kroner.

 

Årets budsjetthøring i Utdannings- og forskningskomiteen er lagt til 24. og 25. oktober. Norsk kulturskoleråd vil stille der.

Les flere nyheter!