Kulturskolerådet ber regjeringa om tre mill. kr mer til kulturskoleutvikling

20.10.2022 Egil Hofsli (tekst og foto) Ilja C. Hendel (foto/Brenna)
Del på:

Kulturskolerådet ber regjeringa om tre mill. kr mer til kulturskoleutvikling

OSLO: Mandag 24. oktober kl. 13.36 stiller Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i Stortingets utdannings- og forskningskomite. Der vil Kulturskolerådet – som for øvrig nylig hadde møte med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, der kunnskapsminister Tonje Brenna deltok – argumentere for tre millioner kroner mer via Statsbudsjettet 2023, til kulturskoleutvikling på fire områder. Du kan se høringa på Stortingets nett-tv.

 

Dette er de fire satsingsområdene Kulturskolerådets representanter ønsker å fortelle komitemedlemmene at det er klokt å bruke flere penger på i 2023:

 

  • SFO og kulturskole
  • Mangfold og inkludering, inkludert arbeid i forbindelse med Fritidserklæringen
  • Digitalkultur
  • Veiledning og FoU-arbeid

I notatet som Norsk kulturskoleråd har oversendt komiteen før høringa, understrekes det at Kulturskolerådet er den sentrale utviklingsorganisasjonen for landets kommuner som kulturskoleeier og for de kommunale kulturskolene. Det skrives videre at det derfor er gledelig at organisasjonen blir vist oppmerksomhet og tillit i forslaget til statsbudsjett for 2023.

 

Les også: Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med 27 millioner kroner til kulturskoleutvikling i regjeringas statsbudsjettforslag for 2023.

 

Men med bakgrunn i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, der det tydeliggjøres forventninger til Kulturskolerådet, ser rådet at det vil være viktig med en påplussing av tilskuddet regjeringa gir til Norsk kulturskoleråds kulturskoleutviklingsarbeid i 2023.

 

I notatet understreker Norsk kulturskoleråds også at organisasjonen fortsetter arbeidet med å få etablert et statlig system for søkbare utviklingsmidler, i størrelsesorden 80 millioner kroner.

 

Kulturskolerådet møtte kunnskapsministeren

 

Etter at regjeringas budsjettforslag for 2023 ble framlagt 6. oktober, har Norsk kulturskoleråd, ved styreleder Helga Pedersen og direktør Morten Christiansen, møtt representanter fra Kunnskapsdepartementet (KD) og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). På møtet 11. oktober deltok kunnskapsminister Tonje Brenna (bildet) sammen med statssekretær Sindre Lysø fra eget departement samt Odin Adelsten Aunan Bohmann fra KUD.

 

Bakgrunnen for møtet var en henvendelse fra Norsk kulturskoleråd om et møte for å drøfte ulike satsingsområder med utgangspunkt i den såkalte barne- og ungdomskulturmeldinga, Stortingsmelding 18 (2021–2022), med visjonen kulturskole for alle som ramme.

 

Sentralt i møtet var en dialog rundt mulige veier videre etter innspill fra KD angående kulturskole og SFO. I tillegg ble mulighetsrommet i samarbeidet grunnskole  kulturskole belyst, blant annet med et velferdsfokus der faktumet er at mange kulturskolelærere er ansatt i små deltidsstillinger.

 

Videre presenterte Kulturskolerådet et sett med andre sentrale områder som også er dagsaktuelle, men i tillegg har et lengre perspektiv:

 

  • Norsk kulturskoleråds samarbeid med Utdanningsdirektoratet
  • SFO, spesielt etter møte med KD høst 2021 og vår 2022
  • Datakultur og digitalitet
  • Virkemidler – herunder utviklingsmidler
  • Fordypning – hvordan få til kulturskole for alle som også tar vare på og utvikler talentene
  • Ny opplæringslov – kulturskolens plass i denne, jf. høringsinnspill

 

Høringa overføres via Stortingets nett-tv

 

Høstens budsjetthøringa gjennomføres i Stortingets komitéhus i Oslo, mens noen høringsinnlegg framføres fra andre steder. Høringa overføres direkte på Stortingets nett-tv (lenke dit vil du finne her når den er klar). Norsk kulturskoleråd stiller altså med direktør Morten Christiansen og Terje Lindberg, som er nestleder i Kulturskolerådets hovedstyre. Lindberg skal framføre innlegget, som kan ha en maks varighet på tre minutter, mens både han og Christiansen vil stille så beredt som mulig er, for å svare på de spørsmål som komiteens medlemmer eventuelt kommer med etter innlegget.

 

Programmet sier at Norsk kulturskoleråd skal i ilden som nummer to i høringsdagens femte høringsøkt, kl. 13.36 (til kl. 13.39) på den første av de to høringsdagene som arrangeres i utdannings- og forskningskomiteen. Den andre arrangeres 25. oktober.

 

De øvrige instansene som høres i samme økt som Kulturskolerådet, er Samarbeidsforum for estetiske dag (først ut), Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter samt Folkehøgskolerådet.

 

Det blir en samla runde med spørsmål fra komitemedlemmene til disse fire aktørene kl. 13.45–13.55. 

 

Her finner du alt om høringen

Inklusive møtetidspunkt, program og lenke til nett-tv-sendingene.

 

Dette er medlemmene i utdannings- og forskningskomiteen

 

Komiteen velger fritt hvem som får informere

 

Når fagkomiteene behandler en sak, kan de ønske å innhente informasjon gjennom en høring. En høring er et møte hvor inviterte organisasjoner legger fram sitt syn og svarer på spørsmål fra komiteen.

 

Komiteen står helt fritt til å velge hvem som skal høres. Det er ingen som har krav på å få delta på en høring. Komiteen forutsetter at regjeringa har hørt alle berørte parter før saken legges frem for Stortinget. Høringen kommer i tillegg til den andre informasjonen komiteen har.

 

Som regel inviterer komiteen alle relevante organisasjoner som har søkt om å delta på høring. Organisasjonen bør være landsomfattende.

 

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe debattforum. Publikum har ikke anledning til å ta ordet. Etter en bolk med innlegg stiller komiteens medlemmer spørsmål etter tur. Sakens ordfører får som regel stille spørsmål først.

 

Komiteen ønsker også å få overlevert en kort skriftlig oppsummering av organisasjonens synspunkt. Det skrives vanligvis ikke referat fra ordinære høringer. Høringer som har vært overført på Stortingets nett-tv kan gjenfinnes i videoarkivet.

 

Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhenting for komiteen, er en slik høring en viktig mulighet for interesseorganisasjoner til å forsøke å påvirke de beslutningene politikerne skal ta.

Les flere nyheter!