Utlysning: Kulturskolerådet tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling

06.10.2022 Egil Hofsli (tekst og fotomontasje) Jason Goodman/Unsplash (foto)
Del på:

Utlysning: Kulturskolerådet tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Som et tilbud til alle landets kommuner utlyser Norsk kulturskoleråd nå en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen. Veiledningsperioden denne gangen er 2023–2024 og søknadsfristen er 1. november.

 

Med utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», tilbyr Norsk kulturskoleråd nok en runde med veiledning i kulturskoleutvikling i Kulturskolerådets medlemskommuner. Dette er fjerde gang Kulturskolerådet utlyser et slikt tilbud. Til nå har cirka 130 kommuner fått veiledning i å utvikle seg som kulturskoleeiere og -drivere.

 

> Grunnlagsdokument (PDF)

> Kopi av spørsmålene i søknaden om deltakelse i veiledning 2023–2024 (PDF)

> Søknadsskjema for deltakelse i Veilederkorps 4 (2022–2023) (via Questalyze) Søknadsfrist: 1. november 2022.

> Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

Merk: Det tilbys et "før vi søker"-webinar tirsdag 18. oktober. > Mer om webinaret

 

Les også: – Seriøs veiledningsordning med bratt læringskurve og stort utbytte

(rapport fra Moss kommune, veisøker i 2020–2022)

 

Hjelp til å etablere gode strukturer og arbeidsmåter

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og kulturskolen etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden, med Rammeplan for kulturskolen som bakgrunn. Gjennom veiledningen skal kulturskoleeier og kulturskoleleder styrke eget utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Norsk kulturskoleråd etablerte ordningen med veiledning til kommunene som et tilbud i forbindelse med innføring av Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016). Veiledningsordningen for kulturskolene bygger på erfaringer fra Utdanningsdirektoratets veilederkorpsordning.

 

På bakgrunn av erfaringer* etter tre porteføljer med veiledningen ser en at god forankring på flere nivå i kommunen, tydelig ledelse av utviklingsprosessene og aktiv medvirkning fra lærergruppen, er avgjørende for kulturskoleutvikling. Disse tre områdene har derfor hovedfokus i veiledningen, uavhengig av tematikken som den enkelte kommune og kulturskole ønsker veiledning i.

 

Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap

 

I Norsk kulturskoleråds veiledningsordning står styrking av det profesjonelle læringsfellesskapet (PLF) i deltakerkommunene sentralt. Et profesjonelt læringsfellesskap handler om et felles engasjement for å styrke elevens læring, livskvalitet og prestasjoner. Profesjonelle læringsfellesskap (PLF) kjennetegnes av deltakere som inngår i et undersøkende samarbeid, som hele tiden er orientert mot å styrke både egen og kollegenes praksis.

 

For veiledningsordningens del betyr dette at alle nivåene i kommunegruppa, ut fra sine roller og ansvar, bidrar til en kontinuerlig utvikling av kulturskolen med fokus på kvalitet i alle ledd. Kulturskolelærere, -ledere og -eiere samarbeider i et forpliktende fellesskap, setter felles mål, og tar ansvar for å styrke hverandres profesjonelle praksis.

*) Kunnskapsbasert evaluering av veilederordningen.pdf (kulturskoleradet.no)

 

Hvem kan delta i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning portefølje 4?

 

Alle kommuner som kommuner som prioriterer lokalt kulturskoleutviklingsarbeid kan søke om deltakelse i veiledningsordningen. Merk: Også kommuner som har deltatt i veiledningsordningen tidligere kan delta i denne runden.

 

– Dette fordi vi ser at dette er et kontinuerlig arbeid. Kommunene som har deltatt tidligere har bygd en kapasitet for utviklingsarbeid som kan bygges videre på gjennom videre veiledning knyttet til kulturskolens egne satsingsområder, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Webinar for potensielle veiledningssøkere

 

For å gi utfyllende og best mulig informasjon til alle om veieldningsordningen og avklaring av muligheter og forpliktelser som ligger i deltakelse, arrangeres det tirsdag 18. oktober kl. 08.30–10.00 et webinar for interesserte.

 

Målgruppe for webinaret er kulturskoleledere/ -rektorer, lærerrepresentanter og representanter for skoleeier, politisk og administrativ.

 

Webinaret krever ingen forhåndspåmelding.

 

Lenken til webinaret på Zoom:

https://kulturskoleradet-no.zoom.us/j/83452708292?pwd=R1FEY3RCUHl0L3NGNzNpYTFXZmYzQT09

 

For mer om Norsk kulturskoleråds veiledningsordning, se dokumentet Kunnskapsbasert evaluering av veilederordningen (kulturskoleradet.no).

 

Datoer verdt å merke seg i Veilederkorps 4

6. okt.

Utlysning av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling over tre semester, fra januar 2023 til og med våren 2024. Merk: Invitasjon til deltakelse i veiledningsordningen sendes ut til alle medlemskommuner v/postmottak. Kopi går til kulturskoleleder og fylkesrådgivere.

18. okt.

Webinar – før søknad.

Merk: Åpent for alle, her vil en få mer informasjon om innhold muligheter og forplikter.

1. nov.

Søknadsfrist for deltakelse.

15. nov.

Tilbakemelding til søknadskommunene om deltakelse veiledningsordning portefølje 4.

22. nov.

Frist for kommunene til å bekrefte deltakelse i veiledningsordning portefølje 4.

Les flere nyheter!