Fremtidens kulturskole

Del på:
Fremtidens kulturskole

Fremtidens

kulturskole

Prosjektet

 

> Nyheter

Det nyeste om

Fremtidens

kulturskole

 

> Bakgrunn

> Begrunnelse

> Aktivitet

> Rapporter

 

Kulturskole 3.0

> Dette er kulturskole 3.0

Kulturskolen som ressurs-

senter 

> Helhetlig

oppvekst

> Livsløps-

perspektivet

> Inkludering og

utenforskap

> Annet

 

Veien videre

 

> Prosjekt-

ledelse og -medarbeidere

 

> Film/video

 

> Synliggjøring av erfaring fra piloten

Vi leter etter fremtidens kulturskole, hvordan ser den ut? For å få en forståelse for hvordan kulturskolen kan forsterke sin rolle som samfunnsaktør og samtidig bli relevant for flest mulig innbyggere i kommune-Norge, må vi vite mer om hvilken funksjon den kan fylle og hvilke mål den kan bidra til oppnåelsen av.

> Innledningen fortsetter under modellen

 

 

 

Hvilke samfunnsmål er vesentlige for innretningen av kulturskolen?

 

Sammen med kommunene og andre aktører som er interessert i kulturskolens arbeid og kvaliteter, ønsker prosjektet Fremtidens kulturskole å jobbe med fremtidsbilder som viser:

 

  • Hvordan ser det ut når kulturskolen har den rollen og posisjonen som er ønskelig?
  • Hvordan opplever dere kulturskolen i forhold til dette målbildet akkurat nå?
  • Hva skal til for å fylle gapet mellom disse to bildene?

Se gjerne animasjonsfilmen om Fremtidens kulturskole [Lengde: 02:50]

 

  Tilbake til toppen

 

 

 

Siste nytt

 

Nytt dialogseminar: Kunst og kultur i arbeid med styrket læringsmiljø og gode oppvekstmiljø

Nasjonalt dialogseminar i regi av Norsk kulturskoleråd, KS og Utdanningsdirektoratet, arrangeres mandag 29. april. Et sentralt spørsmål på seminaret er «hvordan kan et mer helhetlig samarbeid og forsterket samhandling med frivillig sektor og andre lokale aktører gi bedre skole, bedre kulturskole og bedre oppvekst?».

 

Dette er en oppfølging av fjorårets Nasjonale dialogseminar, og inngangen til seminaret er arbeidet med Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

 

Målgruppa for seminaret er kulturskoleledere, ledere i grunnskole, kommunalsjefer og virksomhetsledere innen oppvekst- og kultursektor, utdanningssektoren for kultur og skole og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet og innen frivillighet.

 

> Les mer i nyhetssak på kulturskoleradet.no

 

- - - Tidligere nyheter - - -

 

Fremtidens kulturskole: Invitasjon til deltakelse i regionale program

Erfaringer, kunnskap og læringsutbytte fra pilotprosjektet Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune, tas nå videre gjennom regionale program.

 

Programmet er tenkt å skulle ramme inn og bidra til gjennomføring av kommunalt og regionalt utviklingsarbeid. Det er ikke et enkeltstående prosjekt i tillegg til alt annet, men ses i sammenheng med arbeid med valgte utviklingsområder, hvor Fremtidens kulturskole bidrar til konkretisering og planmessig arbeid med gjennomføringen av disse.

 

Alle fylkesavdelinger i Norsk kulturskoleråd inviteres nå til å melde interesse for deltakelse. Programmet retter seg mot Norsk kulturskoleråds medlemskommuner og fylkesavdelingenes styrer.

 

> Hele invitasjonen

> Spørsmål du har, finner du kanskje svar på her (Ofte stilte spørsmål/FAQ)

 

Grunnlagsdokument for programmet (kulturskoleradet.no - PDF)

 

- - - Tidligere nyheter - - -

 

Fremtidens kulturskole: Invitasjon til deltakelse i regionale program

Erfaringer, kunnskap og læringsutbytte fra pilotprosjektet Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune, tas nå videre gjennom regionale program.

 

Programmet er tenkt å skulle ramme inn og bidra til gjennomføring av kommunalt og regionalt utviklingsarbeid. Det er ikke et enkeltstående prosjekt i tillegg til alt annet, men ses i sammenheng med arbeid med valgte utviklingsområder, hvor Fremtidens kulturskole bidrar til konkretisering og planmessig arbeid med gjennomføringen av disse.

 

Alle fylkesavdelinger i Norsk kulturskoleråd inviteres nå til å melde interesse for deltakelse. Programmet retter seg mot Norsk kulturskoleråds medlemskommuner og fylkesavdelingenes styrer.

 

> Hele invitasjonen

> Spørsmål du har, finner du kanskje svar på her (Ofte stilte spørsmål/FAQ)

 

Grunnlagsdokument for programmet (kulturskoleradet.no - PDF)

 

Nasjonalt dialogseminar: Filmopptak og tilhørende ressurser

På denne nettsida finner du nå opptak fra og ressurser tilknyttet Nasjonalt dialogseminar som Utdanningsdirektoratet (Udir), KS og Norsk kulturskoleråd arrangerte i april 2023Opptaket, forberedelsene og dialogspørsmålene kan benyttes i ulike sammenhenger, der samhandling og utviklingsarbeid i kultur- og oppvekstsektoren står på programmet. Det kan være i enkeltkommuner, på regions- og fylkessamlinger for relevante aktører samt på ulike arenaer hvor denne tematikken fokuseres. 

 

> Les mer på undersida Veien videre

 

26. januar 2023: Viktig skritt tatt mot fremtidens kulturskole

I januar 2023 tok prosjektet Fremtidens kulturskole et nytt skritt framover. Et skritt prosjekteierne Norsk kulturskoleråd og KS tror bidrar til at kulturskolen kan bli en enda viktigere og bedre utviklingsaktør i fremtidens kommune. Erfaringer og lærdom fra prosjektarbeidet så langt ble delt på et milepælsarrangement i Oslo. Så retta man blikket framover, og tenkte høyt: Hva har vært så lurt at vi tar det med videre?

 

Les mer i nyhetssak på kulturskoleradet.no

 

Artiklene på temasida Fremtidens kulturskole på ks.no oppsummerer pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune". Prosjektet setter fokus på kulturskolens rolle i det kommunale tjenestetilbudet, og som døråpner for samskaping.

 

 

Ny underveisrapport

Nå foreligger en ny underveisrapport om prosjektet KS (kommunesektorens organisasjon) og Norsk kulturskoleråd (kulturskolerådet) samarbeider om.

 

Prosjekts formål er å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet. > Se rapporten her

 

 

Temasamling på nett 6. april

Samskaping i praksis – hva kan det være?

Et begrep som går igjen i dialogen rundt utvikling av gode tjenester og gode lokalsamfunn, er samskaping. Prosjektet Biblioteket som samskaper har gjort noen erfaringer, som de gjerne vil dele, på en digital temasamling 6. april.

 

Hvordan kan vi sammen finne de gode løsningene – og hvem er i denne sammenhengen vi? Det er et spørsmål som vil stå sentralt på dette nettmøtet.

 

Temasamlinga er primært tenkt for deltakerkommunene i Fremtidens kulturskole, men andre, ansatte eller kommuner som er interessert i tematikken, kan gjerne delta.

 

Til dette nettmøtet har Norsk kulturskoleråd og KS invitert representanter for kommunene som deltok og prosjektledelsen til å dele sine erfaringer med alle som er involvert i prosjektet Fremtidens kulturskole. Erfaringer med biblioteket som samfunnsutvikler og samskaper, er noe møtearrangørene tror mange kan dra nytte av i ulike roller og utviklingsarbeid innen kommunal sektor.

 

På møtet vil det bli innlegg som fokuserer erfaringer i enkeltkommuner og i prosjektet som helhet. Det vil bli noe om formålet, hva de la i begrepet samskaping og hva deltakerne skulle oppnå. Videre vil det handle om overordna erfaringer fra prosjektet og startpakka for samskaping, som er praktisk rettet og kan gi gode tips og verktøy.

 

Gjesdal kommune vil si noe om hvordan en der samskapte og samskaper med ungdom. Vestre Toten kommune vil si noe om hva som kreves av lederleddene når en jobber samskapende. I tillegg blir det rom for å snakke med andre om samskaping samt dele erfaringer, stille spørsmål og dele tanker om egen relevans og nytte i tematikken.

 

Tid og sted og påmelding

Onsdag 6. april 2022 kl. 12.00–14.00, på Zoom (møtelenke sendes påmeldte).

> Påmelding her     Påmeldingsfrist: 1. april.

 

 

Høstens arbeid i pilotprosjektet

Pilotkommunene godt i gang

TRONDHEIM: I slutten av november 2021 var kommunegrupper fra de 15 deltakerkommunene i pilotprosjektet Kulturskole 3.0 – kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune på fysisk samling for andre gang.

 

Den første samlinga ble arrangert i midten av september 2021, med fokus på «det store bildet» – hvor knagger kommunene sitt prosjekt i lokale planer og i felles mål for samfunnsutviklingen? Der ble det sett på hva som fins av nasjonale føringer og planer som en kan ta med i arbeidet - og ikke minst drøftet hvem som skal sitte rundt bordet når en samskaper om det aktuelle fokusområdet. Samt hvorfor skal disse personene og rollene være med akkurat nå – og hvorfor ikke noen andre?

 

Mellomarbeidet fram til andre samling var knytta til videre oppfølging av begrunnelser for valg av mål og fokusområde. Hvem eier utfordringen og det mulighetsbildet vi ser – er det bare kulturskolen?

 

Første dag av samling to handla mye om arbeid med temaene samskaping, prosessarbeid og aksjonslæring. Koordinatorer og såkalte co-koordinatorer fra kommunene møttes denne dagen. Hensikten var å skape eierskap, samhandle rundt program, arbeidsmåter og mål for dag to av samlingen.

 

På dag to deltok ca. 55 deltakere, med kommunegrupper på størrelser fra seks til ett medlem. Dagen handla mye om å dele erfaringer fra arbeidet så langt samt stake ut kursen for lokalt arbeid videre. Det var også rom for noe fagtematikk om lærende organisasjoner, prosessledelse samt verktøy og metoder som kan brukes videre lokalt.

 

Nå skal det arbeides i egen kommune med planlegging og iverksetting av neste mellomarbeid, før kommunegruppene samles igjen første uka i februar 2022.

 

 

Temapakker

Temapakker for arbeid på vei mot Fremtidens kulturskole

OSLO: Som et ledd i prosjektet Fremtidens kulturskole tilbyr prosjektpartnerne KS og Norsk kulturskoleråd nå tre temapakker som gjør at alle regioner og kommuner kan nyttegjøre seg materialet i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole».

 

Temapakkene har følgende titler:

 

  • Pakke 1: Hovedfunn og bakgrunn
  • Pakke 2: Kulturskolen i samfunnet
  • Pakke 3: Kulturskole hele livet

Les nyhetssak         Se og last ned temapakkene

 

 

Pilotprosjekt

Kulturskole 3.0: 16 kommuner har fått deltakerplass i pilotprosjekt

OSLO: 16 kommuner får bli med i pilotprosjekt, «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune», som KS og Norsk kulturskoleråd står bak. Målet med piloten er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

 

Les nyhetssak

 

 

Webinar 28. mai 2021

Webinar: Kulturskolen og det kommunale plansystemet

OSLO: Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet er tema når Norsk kulturskoleråd og KS inviterer til webinar 28. mai. Kulturskolen må finne sin plass i dette systemet for å være en del av det helhetlige kommunale tjenestetilbudet.

 

Webinar arrangeres fredag 28. mai 2021 kl. 12.00–13.30 – via videokonferansetjenesten Zoom.

 

Påmelding gjør du her. Påmeldingsfrist: 26. mai 2021.

 

Les nyhetssak her

 

 

 

Fremtidens kulturskole: Inviterer til verksted før pilotprosjekt

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til verksted for kommuner som er interesserte i deltakelse i pilotprosjektet Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune.

 

Påmelding gjøres her    Påmeldingsfrist: 19. mars.

 

> Les hele nyhetssaken her

 

Fremtidens kulturskole: Inviterer til verksted før pilotprosjekt

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til verksted for kommuner som er interesserte i deltakelse i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune».

 

Målet med verkstedet – som arrangeres som et nettmøte 10. mars 2021 – er å avklare forventninger til deltakelse i det aktuelle pilotprosjektet. Det er også et mål å få kommunenes innspill på hva som vil gi dette prosjektet verdi og relevans i deres arbeid. Verkstedet er gratis å delta på.

 

> Les hele nyhetssaken her

> Se opptak av verkstedet på Vimeo

Oppsummering av gruppearbeid

 

Kulturskolerådet og KS inviterer til temamøte om innovasjon i kulturskolen

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til temamøte om innovasjon i kulturskolen. «Innovasjon i kulturskolen: Trendy tiltak eller dyd av nødvendighet?» er tema og Torild Oddane er innleder.

 

Oddane er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim, NTNU, og har skrevet boka «Kreativitet og innovasjon – Fem sider av nesten samme sak».

 

– Innovasjon, som for mange kanskje et utfordrende trendord, er et steg på veien til det vi ønsker skal skje: Relevante, forbedrede og nye tjenester. Vi håper å gjøre arbeidet med innovasjon mer tilgjengelig for flere, sier Torkel Øien, rådgiver i både KS og Kulturskolerådet, og leder av prosjektet Fremtidens kulturskole, som dette temamøte inngår i.

 

Temamøtet arrangeres onsdag 3. mars kl. 12.00–13.30, via videomøtetjenesten Zoom.

 

> Les nyhetssak om temamøtet her

> Opptak av møtet finner du her senere i dag

 

Inviterer kommunene med i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune»

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer nå landets kommuner til deltakelse i et nytt pilotprosjekt, «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune». Målet er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

 

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Nylig ble prosjektet oppsummert i en rapport, med anbefalinger for videre arbeid. Der omtales pilotprosjektet som nå utlyses som første steg.

 

– Det er ønskelig å bidra til lokale prosesser som vektlegger helhet og sammenheng. I så måte er samskapingskommunen og bærekraftperspektiv viktige stikkord. Likeså er det vesentlig å tenke «brukeren i sentrum» når prosjektet nå går inn i konkret utviklingsarbeid, sier prosjektleder Torkel Øien, som arbeider som rådgiver både i Norsk kulturskoleråd og KS.

 

Her finner du utlysningen for pilotprosjektet

Påmelding gjøres her      Påmeldingsfrist: 26. mars 2021.

 

> Les langt fyldigere nyhetssak her

 

 

 

Fremtidens kulturskole: Prosjektrapport foreligger – med anbefalinger om videre arbeid

OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Her oppsummeres prosjektarbeidet så langt i en rapport – der det også pekes på hva som videre bør gjøres.

 

> Rapporten finner du her

Les også nyhetssak om rapporten

 

Stor interesse for prosjekt og nettmøte

ASKER: 300 deltakere var påmeldt da Norsk kulturskoleråd og KS 4. desember arrangerte temamøte om Fremtidens kulturskole. Den store interessen forteller arrangørene Norsk kulturskoleråd og KS at mange i kommune- og kulturskole-Norge synes dette er en viktig og spennende del av samfunnsutviklingen.

 

> Les mer og se opptak av nettmøtet 

 

 

 

Nettmøte om Fremtidens kulturskole – kulturskole hele livet

TRONDHEIM: Prosjektet «Fremtidens kulturskole» – som KS og kulturskolerådet samarbeider om – har pågått i ett års tid. 22. september inviterte Norsk kulturskoleråd og KS til nettmøtet Fremtidens kulturskole – kulturskole for livet.

 

Les mer her - og se nettmøtet i opptak

 

 

Fremtidens kulturskole: Filmpremiere og oppstart av forpilot

OSLO: I september 2020 var det oppstart for et forpilotprosjekt i Fremtidens kulturskole samt premiere for en animasjonsfilm der en forsøker å tydeliggjøre hva en leter etter og ønsker å bidra til å skape.

 

Seks kommuner er involvert i forpiloten: Sunnfjord, Sunndal, Stord, Fredrikstad, Larvik og Porsgrunn. Alle deltar med sammensatte kommunegrupper, der minimumsbesetning er én representant for skoleeier, én kulturskoleleder, én annen kulturskoleansatt (pedagogisk medarbeider) og minst én deltaker fra en annen sektor i kommunen.

 

Intensjonen med filmen er både å informere om prosjektet Fremtidens kulturskole og det som kalles Kulturskole 3.0 – samt bidra til at flere motiveres og inspireres til å delta i arbeidet med å skape denne kulturskolen.

 

Filmen kan du se på Vimeo, og den fins i to utgaver:

Uten undertekst          Med undertekst

 

Mer om filmen og forpiloten i nyhetssak på kulturskoleradet.no her