Kulturskolebasert vurdering for læring 2023–2024 kan søkes

23.02.2023 Egil Hofsli (tekst) Høgskolen i Innlandet (illustrasjon)
Del på:

Kulturskolebasert vurdering for læring 2023–2024 kan søkes

TRONDHEIM: Nå er det mulig å søke om deltakelse i Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) skoleåret 2023–2024. Om du som er kulturskoleleder vil vite mer før en eventuell påmelding, blir det mulig å få mer informasjon på et webinar mandag 6. mars.

 

Mer om webinaret lengre nede i artikkelen, men først om selve kurstilbudet.

 

Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse, samtidig som det skal styrke kulturskolen som lærende organisasjon gjennom arbeid i profesjonelle læringsfellesskap. Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren. Kurset er et såkalt MOOC (massive open online course/åpent nettkurs). 

 

Åste Selnæs Domaas (bildet), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, registrerer at deltakere på KulVFL melder tilbake om godt utbytte av kursdeltakelsen. Her er noe av det som Kulturskolerådet får høre at KulVFL-kurset fører til:

 

 • Personalet reflekterer mer, er blitt bevisst på de ting man gjør til daglig og kan sette ord på det som gjøres.
 • Pedagogiske diskusjoner er endret pga. at det nå er mer fokus nå på læring og involvering.
 • Effekten av profesjonelle læringsfellesskap har vært en a-ha-opplevelse, personalet er blitt tryggere, mer samlet og samstemt.
 • Terskelen for prøving og feiling samt deling, er blitt lavere.
 • Det har blitt en dreining fra jeg til vi i kulturskolen.
 • Alle i personalet følger opp de ulike oppgavene som blir gitt, de deler både muntlig, skriftlig og i fora på læringsplattformen.
 • IGP-modellen blir brukt  alle blir hørt og blir tatt på alvor.
 • Man har lært av sine feil og kan gjøre noe med dem.
 • En langtidsplan for KulVFL er god å ha som mal, men den kan fravikes dersom det er emner og viktige moment man vil fordype seg ekstra i.

Sentralt i Rammeplan for kulturskolen

 

Vurdering for læring er viet stor plass i Rammeplan for kulturskolen, og et overordnet mål for KulVFL er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker Rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for kulturskoleelevenes læring, utvikling og trivsel.

 

> Søknadsskjema for KulVFL 2023–2024 og mer informasjon

 

Søknadsfrist: 28. april 2023. Tilbakemelding på søknader skal alle søkere få i uke 18 (første uka i mai).

 

Teori, refleksjon, utprøving, faglig sparring

 

Nettkurset legger opp til arbeid med læringsressurser som bearbeides både kollektivt og individuelt. Deltakerne blir utfordret til å sette seg inn i relevant teori (presenteres som film eller tekst), til refleksjon over egen og andres praksis, utprøving i egen undervisning og faglig sparring med andre deltakere på nett.

 

I starten fokuseres kollektiv og organisatorisk læring. Her handler det om å få «riggen» på plass. Deretter dreies fokuset mot ulike sider ved vurderingspraksis. Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og elevenes læring, vil skolens generelle undervisningspraksis utvikles gjennom kurset.

 

Seks moduler og tema

 

Kurset er bygget opp i seks ulike moduler og temaer som vektlegges ulikt. Den første og siste modulen er antatt å ta ti timer. Arbeidet med de fire mellom-modulene 2–5 anslås å ta fire timer per modul, slik at totalt tidsbruk som må avtalefestes til dette arbeidet på skolen vil være 36 timer i løpet av skoleåret.

 

Tida er fordelt på individuelt arbeid med modulinnhold og fellestid i plenum eller i ulike gruppesammensetninger. I tillegg kommer utprøving i egen undervisning.

 1. Rammeplan og profesjonelle læringsfellesskap (10 t)
 2. Tid (4 t)
 3. Mål (4 t)
 4. Tilbakemelding (4 t)
 5. Elevinvolvering (4 t)
 6. Helhetlig praksis (10 t)

Det er lagt opp til en grunnstruktur i kurset som alle deltakere skal følge, men skoleledelsen legger føringer for hvordan den enkelte modul mer detaljert skal gjennomføres. For deltakere kommende skoleår inviteres det til et nettmøte 13. mai, for nærmere informasjon om gjennomføring av kurset. Innledningsvis må det lages en helhetlig, lokal tidsplan for skolens gjennomføring.

 

Nettkurset KulVFL startet med deltakelse fra tretten pilotkommuner skoleåret 2020–21. I inneværende skoleår deltar også tretten kommuner i KulVFL.

 

> Mer informasjon om KulVFL på nettsida Kulturskolebasert vurdering for læring

 

– En erfaring vi gjorde oss i de første årene, var at noen opplevde det som krevende å gjennomføre KulVFL–løpet på ett år, og derfor holdes nå nettressursen åpen for deltakerne også det påfølgende året. Slik vil det være anledning til å gå enda mer i dybden, og også en mulighet for å følge opp KulVFL med eventuelt nye ansatte, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Informasjonswebinar

 

Mandag 6. mars arrangeres et gratis introduksjonswebinar om KulVFL 20232024.

 

Målgruppa er kulturskoleledere, eventuelt en "utpekt" kulturskolelærere. Det blir fokus på avklaring av arbeidstid, årsplan, organisering, forankring og arbeid i forkant av påmelding. På webinaret bidrar Vegard Meland, prosjektleder ved Senter for Livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Senteret er Norsk kulturskoleråds samarbeidspart i utviklingen og gjennomføringen av KulVFL.

 

Det blir også innlegg ved representanter fra kommunene som har deltatt i KulVFL.

 

Webinaret arrangeres på Zoom, mandag 6. mars kl. 09.00–10.00.

 

> Lenke til webinaret

Les flere nyheter!