Telemarksforsking skal forske om bruk av digitale verktøy under koronapandemien

2020 Forskingsoppdrag 2.11.png
SKAFFE KUNNSKAP: Telemarksforsking skal skaffe kunnskap om kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte med bruk av digitale medier under koronapandemien.
02.11.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Telemarksforsking skal forske om bruk av digitale verktøy under koronapandemien

TRONDHEIM: Koronapandemien har endret kulturskolehverdagen for både elever, lærere og ledere. Norsk kulturskolerådet ønsker forskning på dette, og etter en utlysning har Telemarksforsking blitt utvalgt til å løse oppdraget. Rapport med anbefalinger skal foreligge 1. mars 2021.

 

Forskingsinstituttet Telemarksforsking skal skaffe kunnskap om kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte med bruk av digitale medier under koronapandemien. Forskingsprosjektet starter umiddelbart og vil gjennomføres i perioden november 2020–februar 2021, før rapport leveres 1. mars 2021. Rapporten vil inneholde anbefalinger til kulturskolene, og vil bli skrevet med tanke på å fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre digitalt utviklingsarbeid.

 

Seniorforsker Ola K. Berge vil lede forskingsprosjektet. Han har med seg tre medforskere i arbeidet med å løse oppdraget. Det er Kristine Persdatter Miland, Åsne Dahl Haugsevje og Øyvind Johan Eiksund.

 

Prosjektet skal samle erfaringer fra bruk av digitale medier i kulturskole under pandemien, og drøfte ulike konsekvenser i lys av ulike perspektiv.

 

For å besvare ønskete spørsmålene har Telemarksforsking lagt opp en bred kartlegging samt en casestudie. I arbeidet vil instituttet benytte tre ulike metodiske innganger: Survey og gruppeintervju samt analyser av dokument og/eller kulturskolers nettsider.

 

Survey ut til alle kulturskoler

 

Som grunnlag for den brede kartleggingen vil Telemarksforsking utarbeide en survey som vil bli utsendt til alle landets kulturskoleledere. Instituttet tror surveyen vil gi et godt kunnskapsgrunnlag om digital kulturskole i alle landsdeler og i kulturskoler av ulike størrelser, slik at en kan både kan beskrive variasjonen i kulturskolenes tilpasning, og generalisere resultatene og dermed si noe om kulturskolene som helhet. Telemarksforsking mener det er grunn til å forvente at en kan oppnå en tilfredsstillende svarprosent på en slik survey, fordi en antar at kulturskolelederne vil oppleve undersøkelsen som noe de har egeninteresse av å bruke tid på. Spørreskjemaet vil utarbeides som en kortfattet undersøkelse med dels standardiserte lukkede svarkategorier og dels kvalitative spørsmål med åpne svarfelt.

 

– Viktig for videre utviklingsarbeid

 

Koronapandemien førte til at alle landets kommunale kulturskoler måttet omstille seg på veldig  kort tid våren 2020. Mesteparten av undervisninga ble flyttet over på digitale plattformer, og mange – både lærere, administrasjon og elever – har hatt bratte læringskurver.

 

– Vi mener at det ligger store pedagogiske og organisatoriske muligheter i teknologien. Men det er ikke gitt at all økt bruk av digitale hjelpemidler fører til bedre undervisningen. Derfor – på bakgrunn av de raske endringene som måtte gjøres under nedstengningen – utlyste Norsk kulturskoleråd dette forskingsoppdraget som skal kartlegge, analysere og tilgjengeliggjøre erfaringer som kulturskolene har gjort seg under koronapandemien, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

– Dette skal gi oss et kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke i utviklingsarbeid for kulturskolene videre, sier Anders Rønningen. – Det at et eksternt forskingsmiljø kan dokumentere og tolke de erfaringene som er gjort, og så – med bakgrunn i sin fagkompetanse – gi oss kvalifiserte råd for hvordan dette kan utnyttes til å realisere mer av potensialet i det digitale, er en mulighet vi ikke vil gå glipp av, sier Rønningen.

 

Digitalitet er satsingsområde

 

Digitalitet er et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Leder for digital utvikling i Norsk kulturskoleråd, Bård Hestnes, er også glad for denne muligheten til drahjelp i arbeidet med å «skape digital merverdi», som det heter i kulturskolerådets strategi for digital utvikling.

 

Les også: Vil ha forskingsbasert kunnskap om bruk av digitale verktøy under koronapandemien

 

Les flere nyheter!