Ikke økt statsstøtte til kulturskoleutvikling i 2021

2020 Statsbudsjett 7.1 v.2.png
BUDSJETTFRAMLEGG: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (bildet) og Kunnskapsdepartementet vil ... (Foto: Statsministerens kontor)
07.10.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ikke økt statsstøtte til kulturskoleutvikling i 2021

OSLO: Norsk kulturskoleråd blir tilgodesett med 26,2 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2021 – om regjeringas budsjettforslag blir realisert. Dette er samme beløp som kulturskolerådet mottar fra staten i inneværende år, noe som innebærer en liten nedgang i støtten, siden konsumprisindeksen for tida er på 1,7 prosent. 

 

Prop. 1 S (2020–2021) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

 Norsk kulturskoleråd skjønner at det må fremvises nøkternhet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, og setter pris på den foreslåtte bevilgningen. En hadde likevel en forventning om at beløpet i hvert fall ble indeksregulert, spesielt siden det nå er to år uten en slik regulering, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd (bildet).

 

Kulturskolerådet stiller på budsjetthøring

 

I uke 43 stiller Norsk kulturskoleråd på høring om budsjettet i Stortingets utdannings- og forskningskomité, og vil også der argumentere for hvorfor det behøves mer statlig støtte til kulturskoleutvikling.

 

– Vi hadde et håp om at en i post-koronatida skulle bli gitt en viss økonomisk styrking, slik at en bedre kunne utforske og ta lærdom av den ekstraordinære situasjonen som også kulturskolelandet ble brakt inn i 12. mars 2020. I dette ligger at vi i kulturskolerådet er bekymret for at funn og erfaringer fra forsknings- og utredningsarbeidet kulturskolerådet har initiert – med utgangspunkt i den digitale dugnaden kommuner og kulturskoler har gjennomført – ikke kan bringes videre og operasjonaliseres gjennom kulturskolerådets strategier og arbeid. Dette er bl.a. element som en vil ta opp i den kommende budsjetthøringen, sier Morten Christiansen.

 

Får tilskudd via samlepost

 

Statsbudsjettets kulturskoleutviklingsmidler tildeles Norsk kulturskoleråd via samleposten 75 i budsjettets kapittel 225. For dette kapittelet har kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og hennes kunnskapsdepartement for kommende år økt potten fra 86,7 mill. kr. til 95,3 mill. kr.

 

Men på underposten Grunntilskudd til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa  der Norsk kulturskoleråd deler pott med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag – er det ingen økning. Her er de 34,9 mill. kr til fordeling i 2021 også.

 

I budsjettforslaget skrives ingenting som tyder på en endring i fordelinga mellom organisasjonene som får sine penger der. Derfor er det grunn til å tro at den er status quo, noe som tilsier at Norsk kulturskoleråd tildeles 26,2 mill. kr i 2021  samme beløp som i 2018, 2019 og 2020.

Les flere nyheter!