Norsk kulturskoleråd får ny politisk organisering

2019 Larsenutvalget 5.6.JPG
ANBEFALINGER BLIR VIRKELIGHET: Larsenutvalgets anbefalinger er landstingsbehandlet i Norsk kulturskoleråd og fører til flere endringer i organisasjonen.
22.10.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Norsk kulturskoleråd får ny politisk organisering

TRONDHEIM: Ny politisk organisering, større stillinger tilknytta fylkesavdelingene samt ny medlemskontingentordning. Det blir virkeligheten for Norsk kulturskoleråd, etter et vedtak på kulturskolerådets landsting 22. oktober.

 

Norsk kulturskoleråd vil dermed blant bytte ut dagens ordning med to styrer  sentralstyre og landstyre – med ett nytt, nasjonalt styre: Hovedstyret. Dette var en av anbefalingene Larsenutvalget – oppretta av Norsk kulturskoleråds landsstyre i 2019 – har levert, og som kulturskolerådets landsting nå har bestemt at skal realiseres. Hovedstyret innføres som styreorgan med umiddelbar virkning, de øvrige vedtakene settes ut i livet fra 1. januar 2021.

 

Les også: Sakskartet for Norsk kulturskoleråd landstinget 2020

Les også: Helga Pedersen kan bli ny styreleder i Norsk kulturskoleråd

Les også: Klart for Norsk kulturskoleråds landsting - Alt du trenger

 

Følger opp tidligere utvalgs arbeid

 

Utvalget (som senere har fikk navn etter sin leder, Torbjørn Larsen) ble oppretta for å utrede endrede vedtekter, økonomi og rådgiverressurser regionalt. Utvalgets rapport og anbefalinger har vært framlagt for kulturskolerådets sentralstyre og landsstyre våren 2020, før det nå ble sak på Landstinget 2020.

 

Utvalget har fulgt opp og konkretisert arbeidet fra to tidligere utvalg i Norsk kulturskoleråd – Skaarutvalget og Røeutvalget. Samlet mener Larsenutvalget at dets anbefalinger gir

 

  • Norsk kulturskoleråd bedre demokratisk styring samt en mer enhetlig og transparent organisasjon
  • klarere politiske styringslinjer
  • større nærhet til og arbeidskapasitet i fylkeslagene – og dermed større nærhet til medlemmene
  • god tilpasning til den nye kommune- og regionreformen

Ny politisk organisering

 

Larsenutvalget anbefaler en ny politisk organisering i Norsk kulturskoleråd. Landsting og fylkesstyrer beholdes, men får delvis ny organisering, mens hovedstyret altså erstatter dagens ordning med sentralstyre og landsstyre. Dette er Larsenutvalgets anbefaling om ny politisk organisering, anbefalinger som nå er vedtatt at skal virkeliggjøres:

 

«Landstinget: Norsk kulturskoleråds høyeste organ er Landstinget, som avholdes hvert fjerde år fra 2016, innen utgangen av oktober måned. Landstinget består av de 13 (tretten) i hovedstyret og i tillegg inntil seks delegater med stemmerett fra hver fylkesavdeling.

 

Hovedstyret: Organisasjonens høyeste organ mellom landstingene er hovedstyret. Dette består av leder og nestleder valgt i landstinget, de ti fylkeslederne og en representant valgt av og blant de tilsatte. Hovedstyret har minst fire møter årlig tilpasset økonomisk planlegging og rapportering. AU i hovedstyret består av leder, nestleder, en av fylkeslederne og direktør. AU leder arbeidet mellom møtene i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement.

 

Fylkesstyrene: I fylkesavdelingene styres aktiviteten av fylkesstyrene, sammen med fylkesrådgiveren. Disse har årsmøte hvert annet år (oddetallsår) innen utgangen av november, og har også minst fire møter årlig. AU i fylkene består av leder, nestleder og fylkesrådgiveren, og leder arbeidet mellom møtene i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement.»

 

Ny modell for beregning av medlemskontingent

 

Larsenutvalget foreslo følgende når det gjelder hva medlemmene skal betale i kontingent til Norsk kulturskoleråd  noe som landstinget vedtok skal gjelde fra 1. januar 2021:

 

«Medlemskontingenten består av en grunnsum på 5000 kroner pluss en sum per innbygger i kommunen, satt til 1 krone. Ingen kommuner skal betale mer enn 50 000 kroner i medlemskontingent. Beløpet knyttet til innbyggertall indeksreguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.

 

Interkommunale kulturskoler betaler et grunnbeløp. Fylkeskommuner som ønsker å være medlem betaler det samme som en kommune.»

 

Fylkesrådgivernes ressurs

 

Larsenutvalgets tredje anbefaling handler om stillingsressursene tilknytta fylkesavdelingene. Her anbefaler utvalget følgende, som også ble vedtatt at skal gjelde fra 1. januar 2021:

 

«Norsk kulturskoleråd setter på sikt av stillingsressurs tilsvarende minimum fem årsverk knyttet opp til arbeidet i fylkesavdelingene. Det som overskrider 45% stilling per fylkesavdeling må vurderes sammen med nye/relevante arbeidsoppgaver. Målet er at dette er gjennomført senest innen landstinget i 2024.»

 

Tilleggspunkt vedtatt av landstinget

 

Etter en debatt med mange innlegg ble flere endringsforslag fremmet, men alle bortsett fra ett ble nedstemt. Men følgende tilleggspunkt ble med i det forslaget som ble vedtatt:

 

«Tapt arbeidsfortjeneste blir godgjort med inntil 2500 kroner per dag. Tapet skal dokumenteres».

 

Utvalgets medlemmer

 

Larsenutvalget har vært ledet av Torbjørn Larsen, fylkesleder for Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal.

 

Med seg i utvalget har han hatt Pål Jentoft Johnsen, fylkesleder for Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard. Ole Thomas Evensen, regionleder for Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken, Gunn Otnes, kontorsjef i Norsk kulturskoleråd, Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, og Ole Jakob Nedrebø, rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Sistnevnte har vært utvalgets sekretær.

Les flere nyheter!