Inviterer til nettverk innen dans, teater og visuell kunst

img_384.jpg
STARTER NETTVERK: Regionale, faglige nettverk skal etableres for kulturskolepedagoger innen dans, teater og visuell kunst. (Foto: Stock Photo)
22.02.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Inviterer til nettverk innen dans, teater og visuell kunst

TRONDHEIM: Innen fagene dans, teater og visuell kunst har kulturskolepedagoger grundig uttrykt et ønske om mer erfaringsdeling og samarbeid med andre innen samme profesjon. Norsk kulturskoleråd gjør noe med det.

 

For nå inviterer Norsk kulturskoleråd kulturskolepedagoger og deres kulturskoler med i etableringen av regionale, faglige nettverk.

 

Nettverksinvitasjonen fra Norsk kulturskoleråd

 

Norsk kulturskoleråd arrangerte i november 2011 Nasjonalt fagforum for visuell kunst, dans og teater. Kunstpedagoger innen disse tre fagområdene i kulturskolen var samlet til faglig dialog, inspirasjon, nye ideer og erfaringsutveksling.

 

Gjennom en spørreundersøkelse i forkant av seminaret, kartla Norsk kulturskoleråd kulturskolenes status og behov innen visuell kunst, dans og teater. Svarene viser store variasjoner fra kulturskole til kulturskole. Likevel påpeker undersøkelsen noen tydelige behov og utfordringer, samtidig som fagenes omfang, kompetansen og antall pedagoger nå er kartlagt.

 

Behovet godt dokumentert

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen og konferansen, viser at behovet for deling av erfaringer og samarbeid med likesinnete i andre kulturskoler, er et felles ønske uavhengig av størrelse, ressurser og kompetanse.

 

Med bakgrunn i dette ønsker Norsk kulturskoleråd å invitere pedagoger innen de tre nevnte fagene og deres kulturskole inn i etableringen av regionale faglige nettverk.

I et nettverk er det behov for aktive deltakere som ser verdien av å bidra. Norsk kulturskoleråd ønsker derfor svar på om du ønsker å være en del av denne satsingen og nettverksbyggingen.

 

Norsk kulturskoleråds fagseksjon ønsker at interesserte skal melde sin interesse ved å sende e-post til én av disse:

 

 

Fristen for å melde sin interesse er satt til 1. mars 2012.

 

Bakgrunn og målsetting for etablering av Nasjonalt fagforum

 

Nasjonalt fagforum: Er tenkt som en konferanse annet hvert år, for lærere som arbeider med opplæring innen visuelle kunstfag, dans og teater i kulturskolen. Her legges det opp til relevante fellesforedrag, faglig input- og arbeid innen hvert av de tre fagområdene.

 

Regionale fagnettverk: Setter lærernes arbeidshverdag i fokus gjennom ulike aktuelle tema som ivaretar den enkeltes faglige arbeid og hverdagsutfordringer. Fagnettverkene skal bidra til et systematisk og godt kulturskolesamarbeid på tvers av kommuner og regioner og støtte faglæreres interesser og behov i deres undervisningsarbeid. I tillegg vil forumet oppfordre til samarbeid med lokale kulturorganisasjoner, skoleverket og øvrig kulturliv. Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger vil være involvert i dette nettverkssamarbeidet.

 

Nettverksarbeid - et interessefellesskap: Nasjonalt fagforum og regionale nettverk skal bidra til å skape en felles identitet til faget og et eierforhold til samlinger og nettverk. Lærere som er i formidlingsyrker har stort behov for felles aktivitet og konstant dialog med nettverket om bl.a. fagplaner, organisering og undervisningsmodeller, formidling, nye fagområder, tips og opptaterte nyheter.

 

Nasjonale ressursgrupper: Norsk kulturskoleråd har etablert tre nasjonale ressursgrupper med faglig bredde og ståsted. Medlemmene i ressursgruppene skal bidra med sin kompetanse i videre utvikling av de relevante fagområdene. Ressursgruppene vil være avhengig av god kontakt og dialog med fagpersonene i kulturskolene for å kunne ha riktig fokus inn i nettverkssamarbeidet.

 

Medlemmene i ressursgruppene

 

Nettverksinvitasjonen fra Norsk kulturskoleråd

Les flere nyheter!