Utlysning: Statlige midler til kulturskole- og kulturtilbud

img_388.JPG
img_388.JPG
27.02.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Utlysning: Statlige midler til kulturskole- og kulturtilbud

OSLO: Som del av Kulturløftet II er det i statsbudsjettet for 2012 satt av 40 millioner kroner til et øremerket stimuleringstilskudd for kulturskoler og kulturtilbud.

 

Søknadsfristen er 30. mars 2012.

 

Søknadsskjema og mer informasjon her

 

Merk: Eget, forenkla søknadsskjema for dere som ønsker å få støtte til videreføring av prosjekt som har fått tildelt midler i 2010 og 2011. Dette finner du her.

 

Ønsker flere kombinerte stillinger

 

Målsettingen er å utvikle et mangfoldig og kvalitativt bedre kulturtilbud til flere elever, utvikle den kulturelle kompetansen til elevene gjennom erfaring med ulike kunst- og kulturuttrykk, og legge til rette for bedre utnyttelse av dagens ressurser.

 

I 2012 skal hoveddelen av midlene gå til prosjekt med kombinerte stillinger i kulturskole og grunnskole/SFO, inkludert ungdomstrinnet. De øvrige midlene skal gå til nye utviklingsprosjekt og videreføring eller utdyping av et utvalg prosjekt som fikk støtte i 2010 og 2011.

 

1) Kombinerte stillinger

 

I samarbeidsprosjekt mellom grunnskole/SFO og kulturskole legges det til rette for bruk av kombinerte stillinger. Disse prosjektene vil kunne skape et enda tettere samarbeid mellom kulturskoler og grunnskoler/SFO. Et mål for prosjektene er å bygge en samarbeidsarena mellom kulturskolene og grunnskolene.

 

I søknadene for prosjekt som inkluderer kombinerte stillinger må det framgå

 

 • hvilke løsninger kommunen har planlagt ved oppretting av kombinerte stillinger

 • forankring av prosjektet i kommunen

 • planer for videreføring etter at prosjektstøtten opphører

 • siktemålet med prosjektet

 • hvordan dette kan utløse et langsiktig samarbeid mellom skolene og kulturskolene

 

2) Nye utviklingsprosjekt

 

I søknader til nye utviklingsprosjekt må det framgå hvordan prosjektet vil

 

 • stimulere arbeidet med kunst og kultur i opplæringen, gjerne i samarbeid med eksterne fagmiljø eller utøvende kunstnere

 • være forankret i læreplanenes kompetansemål

 • fokusere elevaktivitet gjennom motiverende og variert opplæring

 

Alle søknader til prosjekter innenfor Kombinerte stillinger og Nye utviklingsprosjekt skal i tillegg kunne dekke følgende kriterier:

 

 • Prosjektet bidrar til at elevene utvikler forståelse for ulike kulturelle uttrykk og kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn

 • Prosjektet bidrar til å utvikle et mer mangfoldig og kvalitativt bedre kulturtilbud til flere elever enn i dag

 • Prosjektet skaper nye samarbeidsrelasjoner mellom kulturskole og grunnskole/SFO, offentlige og private

 • Prosjektet stimulerer nye måter å arbeide med kunst- og kulturfagene i grunnopplæringen

 • Prosjektet er kommunalt forankret

 

3) Videreføring av enkelte prosjekt som har fått tildelt midler i 2010 og 2011

 

Det er i år åpnet opp for at noen utvalgte prosjekt av god kvalitet, som fikk tildelt midler i 2010 og 2011, skal kunne fortsette prosjektet i 2012-2013 med tildeling av nye midler. For disse søkerne vil det bare være nødvendig med en forenklet søknad på et eget søknadsskjema.

 

Søknader om forlengelse/fordypning av prosjekt må beskrive

 

 • prosjektets status

 • erfaringer med prosjektet

 • begrunnelse for hvorfor prosjektet ønskes videreført

 • plan for videreføring av prosjektet

 

Alle prosjekt

 

For alle prosjektene dere søker midler til, skal søknadene

 

 • synliggjøre kommunal/lokal medfinansiering som f. eks ekstra midler, personalressurser eller bruk av lokaler i kommunen

 • presentere en plan for videreføring av tiltaket etter at tilskuddsperioden er over

 • presentere en strategi for spredning av erfaringer og formidling

 • presentere en framdriftsplan og et budsjett som viser bruk av stimuleringstilskuddene og der den lokale medfinansieringen er tatt med

 

Hvem kan søke?

 

Utdanningsdirektoratet oppfordrer kommuner til å søke for offentlige og private grunnskoler og kulturskoler i sin kommune.

 

Institusjoner og organisasjoner med tilknytning til kulturskolevirksomhet eller kunstfaglige aktiviteter i skolen kan også søke. Direktoratet oppfordrer også til interkommunale samarbeidsprosjekt.

 

For videreføring/fordypning av prosjekter som tidligere har mottatt stimuleringsmidler, er det en forenklet søknadsprosedyre.

 

Kommuner (v/skoler/kulturskoler) bes om å levere én helhetlig søknad og ikke én søknad for hvert enkeltprosjekt, hvis innholdet er likt, men samarbeidspart varierer.

 

Mål og innhold

 

Målsetting for stimuleringsmidlene er å bidra til utvikling av et mer mangfoldig og kvalitativt bedre kulturtilbud til flere elever enn i dag, bidra til utvikling av elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn gjennom erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer, samt å legge til rette for bedre ressursutnyttelse innen dagens rammer.

 

Søkere som mottar midler må forplikte seg til å rapportere og evaluere måloppnåelsen for tiltaket/aktivitetene. De er også forpliktet til å bistå en nasjonal evaluering.

 

De som mottar midler skal sende inn en sluttrapport med beskrivelse av aktiviteter og bruk av midler innen 15.1.2014.

 

Søknadsfrist

 

Frist for å søke er 30. mars 2012.

 

Søknaden må leveres på Utdanningsdirektoratets elektroniske søknadsskjema, som du finner her

 

Støtte til videreføring av prosjekt

 

De som har mottatt støtte både i 2010 og 2011 til samme prosjekt, og som ønsker å videreføre prosjekt i 2012, må fylle ut et forenklet søknadsskjema, der status og erfaringer med prosjektet framkommer, samt hvordan prosjektet kan videreføres.

 

Skjemaet for støtte til videreføring av prosjekt fins her

 

I søknadsskjemaene vil du finne veiledning for utfyllingen. Har du problemer med det elektroniske skjemaet, ring Utdanningsdirektoratets servicetorg: 23 30 12 00.

 

Du finner selve utlysningen på Utdanningsdirektoratets nettsted her

Les flere nyheter!